Language of document : ECLI:EU:C:2018:634

C–161/17. sz. ügy

Land NordrheinWestfalen

kontra

Dirk Renckhoff

(a Bundesgerichtshof [Németország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29/EK irányelv – Információs társadalom – A szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – A 3. cikk (1) bekezdése – Nyilvánossághoz közvetítés – Fogalom – Korábban valamely internetes oldalon a szerzői jogi jogosult engedélyével, korlátozó intézkedés nélkül közzétett fényképnek egy másik internetes oldalon az említett jogosult engedélye nélkül történő, online elérhetővé tétele – Új közönség”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (második tanács), 2018. augusztus 7.

1.        Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29 irányelv – Hatály – Fénykép – Bennfoglaltság – Feltételek – A szerző szellemi alkotása, amely tükrözi a személyiségét, valamint szabad és kreatív döntésekben jut kifejeződésre – A nemzeti bíróság általi értékelés

(2001/29 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 1. cikk)

2.        Jogszabályok közelítése – Szerzői jog és szomszédos jogok – 2001/29 irányelv – Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolása – Nyilvánossághoz közvetítés – Fogalom – Korábban valamely internetes oldalon a szerzői jogi jogosult engedélyével, korlátozó intézkedés nélkül közzétett fényképnek egy másik internetes oldalon az említett jogosult engedélye nélkül történő, online elérhetővé tétele – Bennfoglaltság

(2001/29 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 3. cikk, (1) bekezdés)

1.      Lásd a határozat szövegét.

(lásd: 14. pont)

2.      Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22‑i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett „nyilvánossághoz közvetítés” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az kiterjed a korábban valamely internetes oldalon a szerzői jogi jogosult engedélyével, a letöltést megakadályozó korlátozó intézkedés nélkül közzétett valamely fényképnek egy másik internetes oldalon való online elérhetővé tételére.

Ezen elemekre figyelemmel azt kell megállapítani, hogy tekintettel a jelen ítélet 24. pontjában idézett ítélkezési gyakorlatra, a szerzői jogi védelem alatt álló valamely műnek egy olyan internetes oldalon való online elérhetővé tételét, amely eltér attól az internetes oldaltól, amelyen e művet eredetileg a szerzői jog jogosultjának engedélyével a nyilvánossághoz közvetítették, olyan körülmények esetén, mint az alapügy körülményei, e mű új közönség számára történő hozzáférhetővé tételének kell minősíteni. Ilyen körülmények esetén ugyanis az a közönség, amelyet a szerzői jog jogosultja a művének azon internetes oldalon való nyilvánossághoz közvetítésének engedélyezésekor figyelembe vett, amelyen azt eredetileg közzétették, kizárólag az említett oldal felhasználóiból áll, nem pedig azon internetes oldal felhasználóiból, amelyen az említett jogosult engedélye nélkül tették online elérhetővé a művet, illetve más felhasználókból. A jelen ítélet 29–35. pontjában kifejtett objektív megállapításokra nincs kihatással az a tény, hogy akárcsak az alapügyben, a szerzői jog jogosultja nem korlátozta a fénykép internethasználók általi felhasználásának lehetőségét. Ugyanis a Bíróságnak korábban már alkalma nyílt emlékeztetni arra, hogy a 2001/29 irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében említett jog élvezete és gyakorlása nem köthető semmiféle alakszerűséghez (lásd ebben az értelemben: 2016. november 16‑i Soulier és Doke ítélet, C‑301/15, EU:C:2016:878, 50. pont).

(lásd: 35., 36., 47. pont és a rendelkező rész)