Language of document : ECLI:EU:C:2018:634

Lieta C161/17

Land NordrheinWestfalen

pret

Dirk Renckhoff

(Bundesgerichtshof lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 2001/29/EK – Informācijas sabiedrība – Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana – 3. panta 1. punkts – Izziņošana sabiedrībai – Jēdziens – Pirms tam citā tīmekļvietnē bez ierobežojuma un ar autortiesību īpašnieka atļauju publicētās fotogrāfijas izvietošana tīmekļvietnē bez šī autortiesību īpašnieka atļaujas – Jauna sabiedrība

Kopsavilkums – Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 7. augusta spriedums

1.        Tiesību aktu tuvināšana – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 2001/29 – Piemērošanas joma – Fotogrāfija – Iekļaušana – Nosacījumi – Autora intelektuālā jaunrade, kura atspoguļo viņa personību un izpaužas kā brīva un radoša izvēle – Valsts tiesas vērtējums

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/29 1. pants)

2.        Tiesību aktu tuvināšana – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 2001/29 – Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana informācijas sabiedrībā – Izziņošana sabiedrībai – Jēdziens – Pirms tam citā tīmekļvietnē bez ierobežojuma un ar autortiesību īpašnieka atļauju publicētās fotogrāfijas izvietošana tīmekļvietnē bez šī autortiesību īpašnieka atļaujas – Iekļaušana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/29 3. panta 1. punkts)

1.      Skat. nolēmuma tekstu.

(skat. 14. punktu)

2.      Jēdziens “izziņošana sabiedrībai” Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā 3. panta 1. punkta izpratnē ir jāinterpretē tādējādi, ka tas attiecas uz iepriekš citā tīmekļvietnē – bez ierobežojuma tās lejupielādēšanai un ar autortiesību īpašnieka atļauju – publicētas fotogrāfijas izvietošanu tīmekļvietnē.

Ņemot vērā šos elementus, ir jāsecina – saistībā ar šā sprieduma 24. punktā atgādināto judikatūru –, ka ar autortiesībām aizsargāta darba izvietošana tiešsaistē citā tīmekļvietnē, kas nav tā tīmekļvietne, kurā tika veikta sākotnējā izziņošana ar autortiesību īpašnieka atļauju, tādos apstākļos kā pamatlietā ir jākvalificē kā šī darba pieejamība jaunai sabiedrībai. Proti, šādos apstākļos sabiedrību, ar ko rēķinājies autortiesību īpašnieks, atļaujot izziņot savu darbu tīmekļvietnē, kurā tas tika sākotnēji publicēts, veido tikai šīs tīmekļvietnes apmeklētāji, nevis tās tīmekļvietnes apmeklētāji, kur attiecīgais darbs tika pēc tam izvietots tiešsaistē bez minētā īpašnieka atļaujas, vai citi tīmekļa lietotāji. Šajā spriedumā 29.–35. punktā izklāstītos objektīvos apsvērumus neietekmē tas, ka autortiesību īpašnieks – kā pamatlietā – nav ierobežojis attiecīgās fotogrāfijas lietošanas iespējas tīmekļa lietotājiem. Tiesai jau ir bijusi iespēja atgādināt, ka Direktīvas 2001/29 3. panta 1. punktā paredzēto tiesību izmantošana un īstenošana nevar tikt pakļauta nekādām formalitātēm (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2016. gada 16. novembris, Soulier un Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, 50. punkts).

(skat. 35., 36. , 47. punktu un rezolutīvo daļu)