Language of document : ECLI:EU:C:2018:634

Vec C161/17

Land NordrheinWestfalen

proti

Dirkovi Renckhoffovi

(návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Autorské práva a s nimi súvisiace práva – Smernica 2001/29/ES – Informačná spoločnosť – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv – Článok 3 ods. 1 – Verejný prenos – Pojem – Umiestnenie fotografie na internetovej stránke bez súhlasu nositeľa autorského práva, ktorá bola pôvodne zverejnená na inej internetovej stránke bez obmedzení a so súhlasom nositeľa autorského práva – Nová verejnosť“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 7. augusta 2018

1.        Aproximácia právnych predpisov – Autorské práva a s nimi súvisiace práva – Smernica 2001/29 – Pôsobnosť – Fotografia – Zahrnutie – Podmienky – Duševný výtvor autora, ktorý odráža jeho osobnosť a ktorý je výrazom jeho slobodných a tvorivých rozhodnutí – Posúdenie vnútroštátnym súdom

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29, článok 1)

2.        Aproximácia právnych predpisov – Autorské práva a s nimi súvisiace práva – Smernica 2001/29 – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti – Verejný prenos – Pojem – Umiestnenie fotografie na internetovej stránke bez súhlasu nositeľa autorského práva, ktorá bola pôvodne zverejnená na inej internetovej stránke bez obmedzení a so súhlasom nositeľa autorského práva – Zahrnutie

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29, článok 3 ods. 1)

1.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 14)

2.      Pojem „verejný prenos“ v zmysle článku 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti sa má vykladať v tom zmysle, že zahŕňa umiestnenie fotografie na internetovej stránke, ktorá bola pôvodne zverejnená na inej internetovej stránke bez obmedzení zabraňujúcich jej stiahnutiu a so súhlasom nositeľa autorského práva.

Vzhľadom na tieto skutočnosti treba v súlade s judikatúrou pripomenutou v bode 24 predmetného rozsudku vychádzať z toho, že umiestnenie diela chráneného autorským právom na inej internetovej stránke, než je stránka, na ktorej bol so súhlasom nositeľa autorského práva uskutočnený pôvodný prenos, musí byť za okolností sporu vo veci samej kvalifikované ako sprístupnenie takéhoto diela novej verejnosti. Za takýchto okolností totiž verejnosť, ktorú nositeľ autorského práva zohľadňoval, keď udelil súhlas s prenosom svojho diela na internetovej stránke, na ktorej bolo pôvodne zverejnené, je tvorená iba používateľmi uvedenej stránky, a nie používateľmi internetovej stránky, na ktorej bolo dielo neskôr umiestnené bez povolenia uvedeného nositeľa autorského práva, alebo inými používateľmi. Na objektívne závery uvedené v bodoch 29 až 35 predmetného rozsudku nemá vplyv skutočnosť, že nositeľ autorského práva, ako v prejednávanej veci, neobmedzil možnosti používania fotografie používateľmi internetu. Súdny dvor už totiž konštatoval, že požívanie a výkon práva stanoveného v článku 3 ods. 1 smernice 2001/29 nemôžu podliehať žiadnej formalite (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 16. novembra 2016, Soulier a Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, bod 50).

(pozri body 35, 36, 47 a výrok)