Language of document : ECLI:EU:C:2018:634

Mål C161/17

Land Nordrhein-Westfalen

mot

Dirk Renckhoff

(begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof)

”Begäran om förhandsavgörande – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29/EG – Informationssamhället – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter – Artikel 3.1 – Överföring till allmänheten – Begrepp – Publicering på en webbplats utan upphovsmannens tillstånd av ett fotografi som offentliggjorts tidigare på en annan webbplats utan begränsningar och med den upphovsmannens samtycke – Ny publik”

Sammanfattning – Domstolens dom (andra avdelningen) av den 7 augusti 2018

1.        Tillnärmning av lagstiftning – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29 – Tillämpningsområde – Fotografi – Omfattas – Villkor – Upphovsmannens intellektuella skapelse som avspeglar hans eller hennes personlighet och som kommer till uttryck genom fria och kreativa val – Det ankommer på den nationella domstolen att bedöma om så är fallet

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29, artikel 1)

2.        Tillnärmning av lagstiftning – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29 – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället – Överföring till allmänheten – Begrepp – Publicering på en webbplats utan upphovsmannens tillstånd av ett fotografi som offentliggjorts tidigare på en annan webbplats utan begränsningar och med den upphovsmannens samtycke – Omfattas

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29, artikel 3.1)

1.      Se domen.

(se punkt 14)

2.      Begreppet ”överföring till allmänheten” i den mening som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, ska tolkas så, att det omfattar publicering på en webbplats av ett fotografi som publicerats tidigare på en annan webbplats, utan begränsningar som förhindrar nedladdning och med upphovsrättshavarens tillstånd.

Mot bakgrund av ovanstående finner domstolen, med beaktande av den rättspraxis som nämnts i punkt 24 i förevarande dom, att publicering av ett upphovsrättsligt skyddat verk på en annan webbplats än den där den ursprungliga överföringen gjordes med upphovsrättshavarens tillstånd, under sådana omständigheter som i det nationella målet ska kvalificeras som ett tillgängliggörande av ett sådant verk för en ny publik. Under sådana omständigheter består den allmänhet som upphovsrättsinnehavaren beaktade när han lämnade tillstånd till att hans verk överfördes till den webbplats där det ursprungligen publicerades enbart av användarna av den webbplatsen och inte användarna av den webbplats där verket senare publicerats utan den upphovsmannens samtycke, eller av andra internetanvändare. Det påverkar inte de objektiva övervägandena i punkterna 29–35 i förevarande dom att, såsom i det nationella målet, upphovsrättsinnehavaren inte begränsat internetanvändarnas möjligheter att använda fotografiet. Domstolen har tidigare haft möjlighet att erinra om att åtnjutande och utövande av den rättighet som anges i artikel 3.1 i direktiv 2001/29 inte kan omfattas av formaliteter (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 november 2016, Soulier och Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, punkt 50).

(se punkterna 35, 36 och 47 samt domslutet)