Language of document :

Преюдициално запитване от Centrale Raad van Beroep (Нидерландия), постъпило на 25 септември 2018 г. — AFMB Ltd и др./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Дело C-610/18)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Centrale Raad van Beroep

Страни в главното производство

Жалбоподател: AFMB Ltd и др.

Ответник: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Преюдициални въпроси

1)    A. Следва ли член 14, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕИО) № 1408/711 да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като тези в главните производства нает по трудов договор международен водач на товарен камион следва да се разглежда като част от управляващия моторни превозни средства персонал:

a.    на наелото го на работа транспортно предприятие, на което той на практика е на неограничено разположение за неопределен срок и което упражнява спрямо него фактическа работодателска власт и на практика поема разходите за труд, или

б.    на предприятието, което формално е сключило с него трудов договор и което съгласно споразумение с транспортното предприятие по буква а) му изплаща трудово възнаграждение и поради това заплаща и дължимите социалноосигурителни вноски в държавата членка, в която се намира седалището на това предприятие, а не в държавата членка, в която се намира седалището на посоченото в буква а) предприятие, или

в.    на предприятието по буква а), но също и на предприятието по буква б)?

Б.     Следва ли член 13, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 883/20042 да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като тези в главните производства за работодател на международен водач на товарен камион, в качеството му на лице, наето по трудов договор, следва да се счита:

a.    наелото го на работа транспортно предприятие, на което той на практика е на неограничено разположение за неопределен срок и което упражнява спрямо него фактическа работодателска власт и на практика поема разходите за труд, или

б.    предприятието, което формално е сключило с него трудов договор и което съгласно споразумение с транспортно предприятие по буква а) му изплаща трудово възнаграждение и поради това заплаща и дължимите социалноосигурителни вноски в държавата членка, в която се намира седалището на това предприятие, а не в държавата членка, в която се намира седалището на посоченото в буква а) предприятие, или

в.    както предприятието по буква а), така и предприятието по буква б)?

2)    В случай че при обстоятелства като тези в главното производство за работодател се счита предприятието, посочено във въпрос 1A, буква б) и във въпрос 1Б, буква б),

прилагат ли се — изцяло или частично — специалните условия, при които работодатели като агенциите за временна заетост, и други посредници могат да се позоват на предвидените в член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 1408/71 и в член 12 от Регламент (ЕО) № 883/2004 изключения от принципа, че заетото лице се подчинява на законодателството на държавата, в която то осъществява дейност, и в случаите по главните производства в съответствие с целите за прилагането на член 14, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕИО) № 1408/71 и на член 13, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 883/2004?

3)    В случай че при обстоятелства като тези в главните производства предприятието по въпрос 1А, буква б) и по въпрос 1Б, буква б) не се счита за работодател и отговорът на въпрос 2 е отрицателен,

описват ли изложените в представения акт за преюдициално запитване факти и обстоятелства случай злоупотреба с правото на Съюза и/или с правото на ЕАСТ? При утвърдителен отговор на този въпрос, какви са последиците от това?

____________

1     Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността; член 14, параграф 1, буква а) и член 14, параграф 2, буква а) (ОВ L 149, 1971 г, стр. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 26).

2     Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност; член 12, член 13, параграф 1, буква а) и член 13, параграф 1, буква б) (ОВ L 166, 2004 г, стр. 1 Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82).