Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Centrale Raad van Beroep (Nizozemsko) dne 25. září 2018 – AFMB Ltd a další v. Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Věc C-610/18)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Centrale Raad van Beroep

Účastníci původního řízení

Odvolatelky: AFMB Ltd a další

Odpůrce v odvolacím řízení: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Předběžné otázky

A. Musí být čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení (EHS) č. 1408/711 vykládán v tom smyslu, že za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, je třeba řidiče nákladních vozidel vykonávajícího závislou činnost v mezinárodní dopravě považovat za součást osádky vozidel:

a.    dopravce, který ho najal, kterému je po neomezenou dobu fakticky plně k dispozici, který vůči němu skutečně vykonává pravomoc udělovat mu pokyny a který ve skutečnosti musí nést mzdové náklady, nebo

b.    podniku, který s ním formálně uzavřel pracovní smlouvu a který mu na základě dohody uzavřené s dopravcem uvedeným pod písmenem a) vyplácel odměnu za vykonanou práci a odváděl z ní příspěvky na sociální zabezpečení v členském státě, ve kterém se nachází sídlo tohoto podniku, a nikoli v členském státě, v němž se nachází sídlo dopravce uvedeného pod písmenem a);

c.    jak podniku uvedeného pod písmenem a), tak podniku uvedeného pod písmenem b)?

B. Musí být čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 883/20042 vykládán v tom smyslu, že za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, je třeba za zaměstnavatele řidiče nákladních vozidel vykonávajícího závislou činnost v mezinárodní dopravě považovat:

a.    dopravce, který dotyčného řidiče přijal, kterému je tento řidič po neomezenou dobu fakticky plně k dispozici, který skutečně vykonává pravomoc udělovat dotyčnému řidiči pokyny a který ve skutečnosti musí nést mzdové náklady, nebo,

b.    podnik, který s tímto řidičem nákladních vozidel formálně uzavřel pracovní smlouvu a který mu na základě dohody uzavřené s dopravcem uvedeným pod písmenem a) vyplácel odměnu za vykonanou práci a odváděl z ní příspěvky na sociální zabezpečení v členském státě, ve kterém se nachází sídlo tohoto podniku, a nikoli v členském státě, v němž se nachází sídlo dopravce uvedeného pod písmenem a); nebo

c.    jak podnik uvedený pod písmenem a), tak podnik uvedený pod písmenem b)?

V případě, že se za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, za zaměstnavatele považuje podnik uvedený v otázce 1A písm. b) a v otázce 1B písm. b):

Vztahují se na věci v původních řízeních pro účely použití čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení (EHS) č. 1408/71 a čl. 13 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 883/2004 analogicky, a to zcela nebo zčásti, zvláštní podmínky, za kterých se mohou výjimek ze zásady státu zaměstnání, které jsou uvedeny v čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (EHS) č. 1408/71 a v článku 12 nařízení (ES) č. 883/2004, dovolávat zaměstnavatelé jako agentury práce a jiní zprostředkovatelé?

V případě, že se za takových okolností, jako jsou okolnosti věci v původním řízení, za zaměstnavatele považuje podnik uvedený v otázce 1A písm. b) a v otázce 1B písm. b) a odpověď na otázku 2 bude záporná:

Představují skutečnosti a okolnosti uvedené v této žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce skutkový stav, který je třeba posoudit jako zneužití práva Unie nebo zneužití práva ESVO? Pokud ano, jaký důsledek z toho plyne?

____________

1     Nařízení Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, 5. 7. 1971, s. 2; Zvl. vyd. 05/01, s. 35).

2     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30. 4. 2004, s. 1; Zvl. vyd. 05/05, s. 72).