Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. rujna 2018. uputio Centrale Raad van Beroep (Nizozemska) – AFMB Ltd i dr. protiv Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(predmet C-610/18)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Centrale Raad van Beroep

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: AFMB Ltd i dr.

Druga stranka u žalbenom postupku: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Prethodna pitanja

A. Treba li članak 14. stavak 2. točku (a) Uredbe (EEZ) br. 1408/711 tumačiti na način da se u okolnostima poput onih u glavnim postupcima zaposlenog vozača kamiona u međunarodnom prijevozu treba smatrati članom posade

(a)    prijevoznika koji ga je unajmio i kojem je faktički u potpunosti na raspolaganju na neodređeno vrijeme te stvarno podređen i koji je dužan faktički snositi troškove njegove plaće, ili

(b)    poduzeća s kojim je formalno sklopio ugovor o radu i koje mu je u skladu sa sporazumom s prijevoznikom navedenim u točki (a) isplaćivalo plaću i stoga plaćalo doprinose u državi članici u kojoj je sjedište tog poduzeća, a ne u državi članici u kojoj je sjedište prijevoznika navedenog u točki (a), ili

(c)    oba poduzeća navedena u točkama (a) i (b)?

B. Treba li članak 13. stavak 1. točku (b) Uredbe (EZ) br. 883/20042 tumačiti na način da se u okolnostima poput onih u glavnim postupcima poslodavcem zaposlenog vozača kamiona u međunarodnom prijevozu treba smatrati

(a)    prijevoznika koji je zaposlio dotičnu osobu i kojem je dotična osoba faktički u potpunosti na raspolaganju na neodređeno vrijeme te mu je stvarno podređena i koji je dužan faktički snositi troškove njezine plaće, ili

(b)    poduzeća koje je formalno sklopilo ugovor o radu s vozačem kamiona i koje mu je u skladu sa sporazumom s prijevoznikom navedenim u točki (a) isplaćivalo plaću i stoga plaćalo doprinose u državi članici u kojoj je sjedište tog poduzeća, a ne u državi članici u kojoj je sjedište prijevoznika navedenog u točki (a), ili

(c)    oba poduzeća navedena u točkama (a) i (b)?

U slučaju da se poduzeća navedena u pitanju 1.A točki (b) i pitanju 1.B točki (b) smatraju poslodavcima u okolnostima poput onih u glavnim postupcima:

Jesu li za potrebe primjene članka 14. stavka 2. točke (a) Uredbe (EEZ) br. 1408/71 i članka 13. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 883/2004 u potpunosti ili djelomično mutatis mutandis primjenjivi posebni uvjeti pod kojima se poslodavci kao što su poduzeća za privremeno zapošljavanje i drugi posrednici za upućivanje radnika u drugu državu članicu mogu pozivati na izuzeća od načela države zaposlenja predviđena u članku 14. stavku 1. točki (a) Uredbe (EEZ) br. 1408/71 i članku 12. Uredbe (EZ) br. 883/2004?

U slučaju da se poduzeća navedena u pitanju 1.A točki (b) i pitanju 1.B točki (b) smatraju poslodavcima u okolnostima poput onih u glavnim postupcima te da je odgovor na drugo prethodno pitanje niječan:

Radi li se na temelju činjenica i okolnosti navedenih u ovom zahtjevu za prethodnu odluku o činjeničnom stanju koje treba smatrati zlouporabom prava Unije i/ili zlouporabom prava EFTA-e? Ako je odgovor potvrdan, koje su posljedice toga?

____________

1     Uredba Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL 1971, L 149, str. 2.)

2     Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL 2004, L 166, str. 1.)