Language of document :

2018 m. rugsėjo 25 d. Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AFMB Ltd ir kt. / Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Byla C-610/18)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Centrale Raad van Beroep

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: AFMB Ltd ir kt.

Kita apeliacinio proceso šalis: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Prejudiciniai klausimai

1.    A. Ar Reglamento (EEB) Nr. 1408/711 14 straipsnio 2 dalies a punktas aiškintinas taip, kad tokiomis kaip pagrindinių bylų aplinkybėmis samdomasis tarptautinių reisų krovininės transporto priemonės vairuotojas laikytinas vairuotojų personalo dalimi

transporto įmonės, kuri jį įdarbino, kurios dispozicijoje jis yra faktiškai, neterminuotą laiką ir neribotai, kuri išties naudojasi teise jam duoti nurodymus ir kuriai faktiškai tenka darbo užmokesčio sąnaudos, ar

įmonės, kuri su juo sudarė oficialią darbo sutartį ir jam pagal susitarimą su a punkte nurodyta transporto įmone mokėjo darbo užmokestį ir atitinkamas įmokas valstybėje narėje, kurioje yra šios įmonės buveinė, o ne valstybėje narėje, kurioje yra a punkte nurodytos transporto įmonės buveinė, ar

tiek a punkte, tiek b punkte nurodytos įmonės?

    B. Ar Reglamento (EB) Nr. 883/20042 13 straipsnio 1 dalies b punktas aiškintinas taip, kad tokiomis kaip pagrindinių bylų aplinkybėmis samdomojo tarptautinių reisų krovininės transporto priemonės vairuotojo darbdave laikytina

transporto įmonė, kuri jį įdarbino, kurios dispozicijoje jis yra faktiškai, neterminuotą laiką ir neribotai, kuri išties naudojasi teise jam duoti nurodymus ir kuriai faktiškai tenka darbo užmokesčio sąnaudos, ar

įmonė, kuri su juo sudarė oficialią darbo sutartį ir jam pagal susitarimą su a punkte nurodyta transporto įmone mokėjo darbo užmokestį ir atitinkamas įmokas valstybėje narėje, kurioje yra šios įmonės buveinė, o ne valstybėje narėje, kurioje yra a punkte nurodytos transporto įmonės buveinė, ar

tiek a punkte, tiek b punkte nurodyta įmonė?

2.    Tuo atveju, jei tokiomis kaip pagrindinių bylų aplinkybėmis 1A klausimo b punkte ir 1B klausimo b punkte nurodyta įmonė laikoma darbdave:

    Ar konkrečios sąlygos, kuriomis darbdaviai, kaip antai laikinojo įdarbinimo įmonės ir kiti tarpininkai, gali remtis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 14 straipsnio 1 dalies a punkte ir Reglamento (EB) Nr. 883/2004 12 straipsnyje numatytomis įdarbinimo valstybės principo taikymo išimtimis, gali būti visiškai ar iš dalies atitinkamai taikomos pagrindinėse bylose Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 14 straipsnio 2 dalies a punkto ir Reglamento (EB) Nr. 883/2004 13 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo tikslais?

3.    Tuo atveju, jei tokiomis kaip pagrindinių bylų aplinkybėmis 1A klausimo b punkte ir 1B klausimo b punkte nurodyta įmonė laikoma darbdave ir jei į antrąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

    Ar šiame prašyme priimti prejudicinį sprendimą nurodyti faktai ir aplinkybės sudaro faktines aplinkybes, kurios laikytinos piktnaudžiavimu Sąjungos ir (arba) ELPA teisės aktais? Jei taip, kokios yra to pasekmės?

____________

1 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, 1971, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 35).

2 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72).