Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko) 25. septembra 2018 – AFMB Ltd a i./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(vec C-610/18)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Centrale Raad van Beroep

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľky: AFMB Ltd a i.

Odporkyňa v odvolacom konaní: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Prejudiciálne otázky

A. Má sa článok 14 ods. 2 písm. a) nariadenia (EHS) č. 1408/711 vykladať v tom zmysle, že za okolností, akými sú okolnosti v konaní vo veci samej, sa vodič nákladného vozidla v medzinárodnej doprave vykonávajúci závislú činnosť považuje za člena posádky vozidla:

a.    dopravcu, ktorý ho najal, ktorému je vodič prakticky k dispozícií bez obmedzenia na neurčitý čas, ktorý má právomoc dávať vodičovi príkazy a ktorý prakticky znáša mzdové náklady, alebo

b.    podniku, ktorý s ním formálne uzavrel pracovnú zmluvu a podľa dohody s dopravcom uvedeným pod písmenom a) mu platil pracovnú odmenu a odvádzal z nej príspevky na sociálne zabezpečenie v členskom štáte, v ktorom sa nachádza sídlo tohto podniku, a nie v členskom štáte, v ktorom sa nachádza sídlo dopravcu uvedeného pod písmenom a), alebo

c.    tak podniku uvedeného pod písmenom a), ako aj podniku uvedeného pod písmenom b)?

B. Má sa článok 13 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 883/20042 vykladať v tom zmysle, že za okolností, akými sú okolnosti v konaní vo veci samej, sa za zamestnávateľa vodiča nákladného vozidla v medzinárodnej doprave vykonávajúceho závislú činnosť má považovať:

a.    dopravca, ktorý dotknutého vodiča zamestnal, ktorému je vodič prakticky k dispozícií bez obmedzenia na neurčitý čas, ktorý má právomoc dávať vodičovi príkazy a ktorý prakticky znáša mzdové náklady, alebo

b.    podnik, ktorý s vodičom nákladného vozidla formálne uzavrel pracovnú zmluvu a podľa dohody s dopravcom uvedeným pod písmenom a) mu platil pracovnú odmenu a odvádzal z nej príspevky na sociálne zabezpečenie v členskom štáte, v ktorom sa nachádza sídlo tohto podniku, a nie v členskom štáte, v ktorom sa nachádza sídlo dopravcu uvedeného pod písmenom a), alebo

c.    tak podnik uvedený pod písmenom a), ako aj pod písmenom b)?

V prípade, že za okolností, akými sú okolnosti v konaní vo veci samej, sa za zamestnávateľa považuje podnik uvedený v otázke 1A písm. b) a v otázke 1B písm. b):

Uplatňujú sa špecifické podmienky, za ktorých sa zamestnávatelia ako agentúry dočasného zamestnávania a iní sprostredkovatelia môžu odvolávať na výnimky zo zásady štátu zamestnania upravené v článku 14 ods. 1 písm. a) nariadenia (EHS) č. 1408/71 a článku 12 nariadenia (ES) č. 883/2004, celkom alebo čiastočne v konaní vo veci samej na účely uplatnenia článku 14 ods. 2 písm. a) nariadenia (EHS) č. 1408/71 a článku 13 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 883/2004?

V prípade, že za okolností, akými sú okolností v konaní vo veci samej sa za zamestnávateľa považuje podnik uvedený v otázke 1A písm. b) a v otázke 1B písm. b) a odpoveď na otázku 2 bude záporná:

Predstavujú skutočnosti a okolnosti vyjadrené v prejednávanom návrhu na začatie prejudiciálneho konania skutkový stav, ktorý sa má považovať za zneužitie práva Únie a/alebo zneužitie práva EZVO? Ak áno, aké následky z toho plynú?

____________

1 Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 149, 1971, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 35).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 2004, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72).