Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Софийски градски съд (България) на 8 октомври 2018 година – EN, FM, GL / Райанеър Дезигнейтид Активити Къмпъни

(Дело C-629/18)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Софийски градски съд

Страни в главното производство

Ищци: EN, FM, GL

Ответник: Райанеър Дезигнейтид Активити Къмпъни

Преюдициален въпрос

Допустимо ли е по реда на чл. 25 от Регламент (ЕС) 1215/20121 г. на Европейския парламент и на Съвета да се учреди изборна подсъдност чрез споразумение, сключено преди възникване на спора, за разглеждане на искове, основани на Регламент (ЕО) 261/20042 г. на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91.

____________

1 Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

OB 2012, L 351, стр. 1

2 OB 2004, L 46, стр. 1; Специално българско издание: глава 7, том 12, стр. 218