Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sofiyski gradski sad (Bulgaria) on esittänyt 8.10.2018 – EN, FM ja GL v. Ryanair Designated Activity Company

(asia C-629/18)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sofiyski gradski sad

Pääasian asianosaiset

Kantajat: EN, FM ja GL

Vastaaja: Ryanair Designated Activity Company

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/20121 25 artiklan kanssa yhteensopivaa se, että matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 261/20042 perustuvien kanteiden oikeuspaikasta sovitaan sopimuksella, joka tehtiin ennen riidan syntymistä?

____________

1 Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012 (EUVL 2012, L 351, s. 1).

2 EUVL 2004, L 46, s. 1.