Language of document :

2018 m. spalio 8 d. Sofiyski gradski sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EN, FM, GL / Ryanair Designated Activity Company

(Byla C-629/18)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sofiyski gradski sad

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: EN, FM, GL

Atsakovė: Ryanair Designated Activity Company

Prejudicinis klausimas

Ar tai, kad jurisdikcijos pasirinkimas ieškinių, grindžiamų 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 261/20041 , nustatančiu bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančiu Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, atveju yra nustatomas iki ginčo atsiradimo sudarytu susitarimu, yra suderinama su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/20122 25 straipsniu?

____________

1 OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10.

2 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012, p. 1).