Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 8. oktobrī iesniedza Sofiyski gradski sad (Bulgārija) – EN, FM, GL/Ryanair Designated Activity Company

(Lieta C-629/18)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Sofiyski gradski sad

Pamatlietas puses

Prasītāji: EN, FM, GL

Atbildētāja: Ryanair Designated Activity Company

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1215/2012 1 25. pantu ir saderīgi, ka izvēles jurisdikciju prasībām, kuras ir celtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 2 , pamato ar vienošanos, kas tika panākta pirms strīda rašanās?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV 2012, L 351, 1. lpp.).

2 OV 2004, L 46, 1. lpp.