Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofijski gradski syd (Bułgaria) w dniu 8 października 2018 r. – EN, FM, GL / Ryanair Designated Activity Company

(Sprawa C-629/18)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Sofijski gradski syd

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: EN, FM, GL

Strona pozwana: Ryanair Designated Activity Company

Pytania prejudycjalne

Czy w umowie zawartej przed powstaniem sporu dopuszczalne jest ustanowienie, w trybie art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/20121 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, wybranej jurysdykcji dla celów rozpatrzenia powództw wniesionych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/20042 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91[?]

____________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Dz.U. 2012, L 351, s. 1.

2 Dz.U. 2004, L 46, s. 1.