Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd Sofiyski gradski sad (Bulgarien) den 8 oktober 2018 – EN, FM, GL mot Ryanair Designated Activity Company

(Mål C-629/18)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Sofiyski gradski sad

Parter i det nationella målet

Klagande: EN, FM, GL

Motpart: Ryanair Designated Activity Company

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

Är det förenligt med artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/20121 av den 12 december 2012 att en domstols behörighet för att avgöra tvister enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/912 grundas på ett avtal som ingåtts före tvistens uppkomst?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 2012, s. 1).

2 EGT L 36, 1991, s. 5; svensk specialutgåva, område 7, volym 4, s. 7.