Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Saksamaa) 20. septembril 2018 – Verbraucherzentrale Berlin eV versus DB Vertrieb GmbH

(kohtuasi C-583/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Verbraucherzentrale Berlin eV

Kostja: DB Vertrieb GmbH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 2011/83/EL tarbija õiguste kohta1 artikli 2 punkti 6 tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab ka lepinguid, mis ei pane kauplejale otseselt kohustust teenust osutada, vaid mis annavad tarbijale õiguse osta edaspidi teenuseid hinnaalandusega?

Juhul kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt:

2.    Kas valdkondlikku erandit, mida kohaldatakse „lepingute suhtes, mis sõlmitakse reisijateveo teenuse osutamiseks“ ja mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 2011/83/EL tarbija õiguste kohta artikli 3 lõike 3 punktis k, tuleb tõlgendada nii, et seda kohaldatakse ka olukordades, kus tarbijale ei osutata vastutasuna otseselt veoteenuseid, vaid ta saab õiguse sõlmida edaspidi veolepinguid hinnaalandusega?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ, ELT 2011, L 304, lk 64.