Language of document :

Az Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Németország) által 2018. szeptember 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Verbraucherzentrale Berlin eV kontra DB Vertrieb GmbH

(C-583/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Az alapeljárás felei

Felperes és fellebbező: Verbraucherzentrale Berlin eV

Alperes és ellenérdekű fél: DB Vertrieb GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztók jogairól szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 2. cikkének 6. pontját, hogy az olyan szerződésekre is kiterjed, amelyek a kereskedőt nem közvetlenül kötelezik a szolgáltatásnyújtásra, hanem a fogyasztó arra szerez jogot, hogy a jövőbeni szolgáltatásmegrendelés esetén árengedményt kapjon?

Amennyiben az első kérdésre igenlő választ kell adni:

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztók jogairól szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikke (3) bekezdése k) pontjának „személyszállítási szolgáltatás tárgyú szerződésekre” vonatkozó kivételi szabályát, hogy az olyan tényállásokra is kiterjed, amelyekben a fogyasztó ellenszolgáltatásként nem közvetlenül személyszállítási szolgáltatásban részesül, hanem arra szerez jogot, hogy a jövőben megkötendő szállítási szerződések esetén árengedményt kapjon?

____________

1 A fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2011. L 304., 64. o.).