Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgerichts Frankfurt am Main (Nemecko) 20. septembra 2018 – Verbraucherzentrale Berlin eV/DB Vertrieb GmbH

(vec C-583/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgerichts Frankfurt am Main

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Verbraucherzentrale Berlin eV

Žalovaná: DB Vertrieb GmbH

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 2 bod 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov1 vykladať v tom zmysle, že zahŕňa aj zmluvy, ktorými podnikateľ nie je priamo povinný poskytnúť službu, ale spotrebiteľ nadobúda právo v prípade služieb objednaných v budúcnosti získať zľavu?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

Má sa výnimka z pôsobnosti smernice pre „zmluvy o službách osobnej dopravy“ v článku 3 ods. 3 písm. k) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov vykladať v tom zmysle, že sa použije aj na skutkové podstaty, v ktorých spotrebiteľ ako protiplnenie nezíska priamo poskytnutie prepravy, ale skôr nadobudne právo v prípade zmlúv o preprave uzavretých v budúcnosti získať zľavu?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 2011, s. 64).