Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Nemčija) 20. septembra 2018 – Verbraucherzentrale Berlin eV/DB Vertrieb GmbH

(Zadeva C-583/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in vlagateljica pritožbe: Verbraucherzentrale Berlin eV

Tožena stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: DB Vertrieb GmbH

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 2, točka 6, Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov1 razlagati tako, da so z njim zajete tudi pogodbe, na podlagi katerih trgovec ni neposredno zavezan k izvedbi neke storitve, temveč potrošnik pridobi pravico do popusta storitvah, ki jih bo naročil v prihodnosti?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

Ali je treba izključitev iz področja uporabe Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, ki je v njenem členu 3(3)(k) določena za „pogodbe za storitve potniškega prevoza“, razlagati tako, da se nanaša tudi na dejanska stanja, v katerih potrošnik kot nasprotno dajatev ne prejme same prevozne storitve, temveč pravico do popusta pri prevoznih pogodbah, ki jih bo sklenil v prihodnosti?

____________

1 Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 304, str. 64).