Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 20 september 2018 – Verbraucherzentrale Berlin eV mot DB Vertrieb GmbH

(Mål C-583/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Parter i det nationella målet

Klagande: Verbraucherzentrale Berlin eV

Motpart: DB Vertrieb GmbH

Tolkningsfrågor

1)    Ska artikel 2 led 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter tolkas på så sätt att den också omfattar avtal genom vilka företaget inte direkt åläggs att tillhandahålla en tjänst, utan konsumenten får rätt till rabatt på tjänster som beställs i framtiden?

Om den första frågan ska besvara jakande:

2)    Ska det sektoriella undantaget för ”avtal om passagerartransporttjänster” i artikel 3.3 k i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter tolkas på så sätt att det också är tillämpligt på omständigheter där konsumenten inte i gengäld direkt erhåller en transporttjänst, utan i stället får rätt till rabatt på transportavtal som ingås i framtiden?

____________