Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalsko) dne 5. října 2018 – Nelson Antunes da Cunha, Lda v. Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

(Věc C-627/18)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Účastníci původního řízení

Odpůrkyně: Nelson Antunes da Cunha, Lda

Navrhovatel: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

Předběžné otázky

Uplatňuje se promlčecí lhůta pro výkon povinnosti vrátit podpory, stanovená v čl. 17 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie1 , výhradně ve vztazích mezi Evropskou unií a členským státem, který je příjemcem rozhodnutí o vrácení podpor, nebo se vztahuje také na vztahy mezi daným členským státem a odpůrkyní, která je příjemkyní podpory považované za neslučitelnou se společným trhem?

V případě, že se uvedená lhůta vztahuje také na vztahy mezi členským státem, který je příjemcem rozhodnutí o vrácení podpor, a příjemci podpor považovaných za neslučitelné se společným trhem, je třeba mít za to, že se tato lhůta vztahuje pouze na proces přijetí rozhodnutí o vrácení, nebo také na jeho výkon?

V případě, že se uvedená lhůta vztahuje také na vztahy mezi členským státem, který je příjemcem rozhodnutí o vrácení podpor, a příjemci podpor považovaných za neslučitelné se společným trhem, je třeba mít za to, že tato lhůta se přerušuje jakýmkoli úkonem Komise nebo dotčeného členského státu, který se týká protiprávní podpory, i když nebyl oznámen příjemci podpory, která má být vrácena?

Brání čl. 16 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 2015/1589 ze dne 13. července 2015, jakož i zásady unijního práva, konkrétně zásada efektivity a zásada neslučitelnosti státních podpor s jednotným trhem, uplatňování promlčecí lhůty, jejíž trvání podle čl. 310 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku je kratší, než co stanoví článek 17 uvedeného nařízení, na splatné úroky z podpory, která má být vrácena?

____________

1     Úř. věst. 2015, L 248, s. 9.