Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 5. oktobrī iesniedza Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugāle) – Nelson Antunes da Cunha, Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

(Lieta C-627/18)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Pamatlietas puses

Prasītāja: Nelson Antunes da Cunha, Lda

Atbildētājs: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Regulas (ES) 2015/1589 (2015. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai 1 , 17. panta 1. punktā paredzētais noilguma termiņš, kādā var izmantot tiesības atgūt atbalstu, ir piemērojams vai nu tikai attiecībās starp Eiropas Savienību un dalībvalsti, kurai ir adresēts lēmums par atbalsta atgūšanu, vai arīdzan attiecībās starp šo dalībvalsti un iebilduma iesniedzēju, kura ir saņēmusi atbalstu, kas ir atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu?

Vai – gadījumā, ja tiks secināts, ka šis noilguma termiņš ir piemērojams attiecībās starp dalībvalsti, kurai ir adresēts lēmums par atbalsta atgūšanu, un personu, kura ir saņēmusi atbalstu, kas ir atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu, – šis termiņš ir uzskatāms par piemērojamu vai nu tikai attiecībā uz pašu atgūšanas lēmuma pieņemšanas procedūru, vai arīdzan attiecībā uz šā lēmuma izpildi?

Vai – gadījumā, ja tiks secināts, ka šis noilguma termiņš ir piemērojams attiecībās starp dalībvalsti, kurai ir adresēts lēmums par atbalsta atgūšanu, un personu, kura ir saņēmusi atbalstu, kas ir atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu, – šis termiņš ir uzskatāms par pārtrauktu ar kādu pasākumu, ko saistībā ar nelikumīgo atbalstu veic Komisija vai dalībvalsts, pat tad, ja atgūstamā atbalsta saņēmējam šie pasākumi nav paziņoti?

Vai Padomes 2015. gada 13. jūlija Regulas (ES) 2015/1589 16. panta 2. punktam, kā arī Savienības tiesību principiem, konkrēti, efektivitātes principam un principam par valsts atbalsta nesaderīgumu ar vienoto tirgu, ir pretrunā tas, ka procentiem par atgūstamo atbalstu tiek piemērots tāds par minētās regulas 17. pantā noteikto termiņu īsāks noilguma termiņš kā, piemēram, Portugāles Civilkodeksa 310. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzētais?

____________

1     OV 2015, L 248, 9. lpp.