Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalia) la 5 octombrie 2018 – Nelson Antunes da Cunha, Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

(Cauza C-627/18)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Părțile din procedura principală

Contestatoare: Nelson Antunes da Cunha, Lda

Intimat: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

Întrebările preliminare

Termenul de prescripție pentru exercitarea competențelor de recuperare a ajutoarelor prevăzut la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/15891 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se aplică exclusiv raporturilor dintre Uniunea Europeană și statul membru destinatar al deciziei de recuperare a ajutoarelor sau trebuie aplicat și raporturilor dintre respectivul stat și contestatoare, în calitatea acesteia de beneficiar al ajutorului considerat incompatibil cu piața comună?

În cazul în care se decide că termenul menționat se aplică și raporturilor dintre statul membru destinatar al deciziei de recuperare a ajutoarelor și beneficiarii ajutoarelor considerate incompatibile cu piața comună, trebuie să se considere că acest termen se referă exclusiv la procedura de adoptare a deciziei de recuperare sau și executării acesteia?

În cazul în care se decide că termenul menționat se aplică și raporturilor dintre statul membru destinatar al deciziei de recuperare a ajutoarelor și beneficiarii ajutoarelor considerate incompatibile cu piața comună, trebuie să se considere că acest termen este întrerupt de orice demers al Comisiei sau al statului membru în cauză care ar avea legătură cu ajutorul ilegal, chiar dacă nu a fost notificat beneficiarului ajutorului care trebuie recuperat?

Articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 și principiile de drept al Uniunii – concret, principiul efectivității și principiul incompatibilității ajutoarelor de stat cu piața unică – se opun aplicării, în privința dobânzilor datorate pentru ajutorul care trebuie recuperat, a unui termen de prescripție a cărui durată este mai mică decât cea prevăzută la articolul 17 din regulamentul menționat, precum termenul prevăzut la articolul 310 alineatul 1 litera d) din Código Civil (Codul Civil)?

____________

1 JO 2015, L 248, p. 9