Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalsko) 5. októbra 2018 – Nelson Antunes da Cunha, Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

(vec C-627/18)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Nelson Antunes da Cunha, Lda

Žalovaný: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

Prejudiciálne otázky

Vzťahuje sa premlčacia doba na vykonávanie právomocí vo veci vymáhania pomoci stanovená v článku 17 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie1 len na vzťahy medzi Európskou úniou a členským štátom, ktorý je adresátom rozhodnutia o vymáhaní pomoci, alebo sa uplatní aj na vzťahy medzi týmto štátom a namietateľkou, ako príjemcom pomoci, ktorá je považovaná za nezlučiteľnú so spoločným trhom?

Ak by sa dospelo k záveru, že uvedená doba sa uplatní aj na vzťahy medzi členským štátom, ktorý je adresátom rozhodnutia o vymáhaní pomoci, a príjemcami pomoci, ktorá je považovaná za nezlučiteľnú so spoločným trhom, má sa táto doba vzťahovať len na postup prijímania rozhodnutia o vymáhaní alebo aj na vykonanie rozhodnutia?

Ak by sa dospelo k záveru, že uvedená doba sa uplatní na vzťahy medzi členským štátom, ktorý je adresátom rozhodnutia o vymáhaní pomoci, a príjemcami pomoci, ktorá je považovaná za nezlučiteľnú so spoločným trhom, má sa tomu rozumieť tak, že táto doba sa preruší akýmkoľvek aktom Komisie alebo príslušného členského štátu, ktorý súvisí s neoprávnenou pomocou, aj keď sa uvedené prerušenie neoznámi príjemcovi pomoci, ktorá sa má vrátiť?

Bráni článok 16 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015, ako aj zásady práva Únie – konkrétne zásada efektivity a zásada nezlučiteľnosti štátnej pomoci so spoločným trhom – uplatneniu premlčacej doby na úroky z pomoci, ktorá sa má vymôcť, ktorej trvanie je kratšie ako trvanie doby stanovenej v článku 17 uvedeného nariadenia, akou je premlčacia doba stanovená v článku 310 ods. 1 písm. d) Código Civil (Občiansky zákonník)?

____________

1 Ú. v. EÚ L 248, 2015, s. 9.