Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugalska) 5. oktobra 2018 – Nelson Antunes da Cunha, Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

(Zadeva C-627/18)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Stranki v postopku v glavni stvari

Nasprotna stranka: Nelson Antunes da Cunha, Lda

Upnik: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali zastaralni rok za uveljavljanje pravice do izterjave pomoči iz člena 17(1) Uredbe Sveta (EU) 2015/15891 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije velja samo v razmerjih med Evropsko unijo in državo članico, na katero je naslovljena odločba o izterjavi pomoči, ali pa velja tudi v razmerjih med to državo in nasprotno stranko kot upravičencem do pomoči, ki se šteje za nezdružljivo s skupnim trgom?

Ali je treba – če se ugotovi, da navedeni rok velja tudi v razmerjih med državo članico, na katero je naslovljena odločba o izterjavi pomoči, in upravičenci do pomoči, ki se štejejo za nezdružljive s skupnim trgom – ugotoviti, da se ta rok nanaša samo na postopek sprejetja odločbe o izterjavi ali tudi na njeno izvršitev?

Ali je treba – če se ugotovi, da navedeni rok velja v razmerjih med državo članico, na katero je naslovljena odločba o izterjavi pomoči, in upravičenci do pomoči, ki se štejejo za nezdružljive s skupnim trgom – šteti, da se ta rok prekine s kakršnim koli dejanjem Komisije ali zadevne države članice v zvezi z nezakonito pomočjo, čeprav upravičenec do pomoči, ki jo je treba vrniti, o tem dejanju ni bil obveščen?

Ali člen 16(2) Uredbe Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 in načeli prava Unije, in sicer načelo učinkovitosti in načelo nezdružljivosti državnih pomoči z enotnim trgom, nasprotujejo temu, da za obresti, ki so se obračunale na znesek pomoči, ki jo je treba izterjati, velja zastaralni rok, ki je krajši od roka, določenega v členu 17 navedene uredbe, in kakršen je določen v členu 310(1)(d) civilnega zakonika?

____________

1 UL L 248, 2015, str. 9.