Language of document :

A Juzgado de Primera Instancia de Albacete (Spanyolország) által 2018. október 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Az adósok kontra Globalcaja S. A.

(C-617/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de Primera Instancia de Albacete

Az alapeljárás felei

Felperesek: Az adósok

Alperes: Globalcaja S. A.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 93/13 irányelv1 6. cikkének (1) bekezdése szerinti „nem jelent kötelezettséget a fogyasztóra nézve” szövegrész joghatása kizárja-e annak lehetőségét, hogy a hitelező és a fogyasztó magánjogi megállapodás keretében mérsékelhessék az olyan kikötést, amely nem felel meg a 4. cikk (2) bekezdése szerinti világos és érthető megfogalmazás követelményének, akár az említett kikötés összegének csökkentésével, akár a fogyasztó számára kevésbé hátrányos, más kikötéssel való felváltásával?

Megváltoztatja-e a jelen kérdésre adandó választ, ha az említett mérséklést a fogyasztó és a hitelező által megkötött megállapodásba foglalják, amelynek célja éppen azon jogvita peren kívüli rendezése, amely a felek közötti korábban létrejött szerződésben foglalt, egyedileg meg nem tárgyalt kikötés átláthatóságának esetleges hiányáról szól?

Úgy kell-e értelmezni a 93/13 irányelv 4. cikkének (2) bekezdését, hogy a „szerződés elsődleges tárgya” és „az ár vagy díjazás megfelelése az ellenértékként szállított áruval vagy nyújtott szolgáltatással [helyesen: az árnak vagy díjazásnak az ellenértékként szállított árunak vagy nyújtott szolgáltatásnak való megfelelése]” fordulat kiterjed a hitelező és a fogyasztó között létrejött megállapodás során egyedileg meg nem tárgyalt foglalt két azon kikötésre is, amely egyrészt mérsékeli a felek között létrejött korábbi szerződésben foglalt valamely kikötést – azt a fogyasztó számára kevésbé hátrányos kikötéssel váltva fel –, másrészt, amelynek révén a fogyasztó lemond azon jogáról, hogy a szóban forgó kikötés átláthatóságának hiányát és az ebből eredő joghatásokat peres úton vagy peren kívül érvényesítse?

Az előző kérdésre adandó igenlő válasz esetén, a 93/13 irányelv 4. cikkét úgy kell-e értelmezni, hogy „azon áruk vagy szolgáltatások természet[e] […], amelyekre vonatkozóan a szerződést kötötték [helyesen: a szerződés tárgyát képező áru vagy szolgáltatás természete]” és „a szerződés megkötésének időpontjában az akkor fennálló összes körülmény, amely a szerződés megkötését kísérte [helyesen: a szerződéskötés időpontjában […] a szerződéskötés {tekintetbe vett} valamennyi körülménye]” csak az olyan kikötések tisztességtelen jellegének megítélésénél vehetők figyelembe, amelyek nem a szerződés elsődleges tárgyának meghatározására vonatkoznak? Vagy ellenkezőleg, ugyanezek a kritériumok figyelembe vehetők a 4. cikk (2) bekezdése [által hivatkozott szerződés] elsődleges tárgyára vonatkozó kikötések átláthatóságának megítélésénél is?

A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén, összeegyeztethető-e az irányelv 4. cikkének (2) bekezdésével – konkrétan, a világos és érthető megfogalmazás, és ebből eredően az átláthatóság követelményeivel – az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely a hitelező és a fogyasztó között egyedileg meg nem tárgyalt olyan megállapodás esetén, amely a felek között korábban létrejött szerződésbe foglalt kikötés alkalmazását mérsékeli, nem tekinti szükségesnek, hogy a hitelező a kikötés átláthatóságának esetleges hiányáról tájékoztassa a fogyasztót, mert az említett nemzeti ítélkezési gyakorlatot úgy értelmezi, hogy az átláthatóság hiányának alapját képező kritériumok közismertek?

A második kérdésre adandó igenlő válasz esetén, úgy kell-e értelmezni az irányelv 4. cikkének (2) bekezdését, hogy a fogyasztónak az egyedileg meg nem tárgyalt kikötés átláthatóságának esetleges hiányával kapcsolatos követelések peres úton vagy peren kívül történő érvényesítéséről való lemondása csak akkor felel meg a „világos és érthető megfogalmazás” követelményének, ha a hitelező előzetesen tájékoztatta a fogyasztót a lemondásának tárgyát képező konkrét jogokról, különösen azon konkrét összegekről, amelyek követeléséről lemond?

____________

1 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 95., 29. o.)