Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia de Albacete (Španielsko) 2. októbra 2018 – Dlžníci/Globalcaja S.A.

(vec C-617/18)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de Primera Instancia de Albacete

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Dlžníci

Žalovaná: Globalcaja S.A.

Prejudiciálne otázky

1.    Vylučuje účinok „nezáväznosti“ uvedený v článku 6 ods. 1 smernice 93/131 možnosť, aby podnikateľ a spotrebiteľ mohli prostredníctvom súkromnej dohody zmeniť podmienku, ktorá nespĺňa požiadavku jasnej a zrozumiteľnej formulácie stanovenú v článku 4 ods. 2, a to buď znížením výšky minimálnej úrokovej sadzby uvedenej podmienky alebo jej nahradením inou podmienkou, ktorá menej poškodzuje spotrebiteľa?

Zmenila by sa odpoveď na túto otázku v prípade, ak by táto zmena bola súčasťou dohody uzatvorenej medzi spotrebiteľom a podnikateľom, ktorej cieľom je práve urovnať mimosúdnou cestou spor o možnej nedostatočnej transparentnosti podmienky, ktorá nebola dojednaná individuálne, a ktorá bola uvedená v predchádzajúcej zmluve uzatvorenej medzi obidvoma stranami?

2.    Má sa článok 4 ods. 2 smernice 93/13 vykladať v tom zmysle, že sa výrazy „hlavný predmet zmluvy“ a „primeraná cena a úhrada na jednej strane, [a] tovar alebo služby dodávané výmenným spôsobom na druhej strane“ vzťahujú na dve podmienky uvedené v zmluve uzatvorenej medzi podnikateľom a spotrebiteľom, ktoré neboli dojednané individuálne, a v ktorých sa na jednej strane mení podmienka uvedená v predchádzajúcej zmluve uzatvorenej medzi obidvoma stranami – tak, že sa nahrádza inou podmienkou, ktorá menej poškodzuje spotrebiteľa –, a na druhej strane sa spotrebiteľ vzdáva svojho práva dovolávať sa súdnou alebo mimosúdnou cestou možného nedostatku transparentnosti tejto podmienky a dôsledkov spojených s touto nedostatočnou transparentnosťou?

3.    V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, má sa článok 4 smernice 93/13 vykladať v tom zmysle, že možno „povahu tovaru alebo služieb, na ktoré bola zmluva uzatvorená“ a „všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy“, v dobe uzatvorenia zmluvy zohľadniť len na účely posúdenia nekalej povahy podmienok, ktoré sa nevzťahujú na vymedzenie hlavného predmetu zmluvy? Alebo naopak, možno tieto kritéria zohľadniť na účely posúdenia transparentnosti podmienok, ktoré sa vzťahujú na hlavný predmet [zmluvy] uvedenej v článku 4 ods. 2?

4.    V prípade kladnej odpovede na druhú prejudiciálnu otázku, je s článkom 4 ods. 2 smernice – konkrétne s požiadavkou jasnej a zrozumiteľnej formulácie a s požiadavkou transparentnosti, ktorá z neho vyplýva – zlučiteľná vnútroštátna judikatúra, ktorá nepovažuje za potrebné, aby pred uzatvorením zmluvy medzi podnikateľom a spotrebiteľom, ktorá nie je individuálne dojednaná, a ktorou sa mení uplatnenie podmienky uvedenej v predchádzajúcej zmluve uzatvorenej medzi obidvoma stranami, podnikateľ informoval spotrebiteľa o možnej nedostatočnej transparentnosti tejto podmienky z dôvodu, že uvedená vnútroštátna judikatúra považuje kritéria, ktoré viedli k tejto nedostatočnej transparentnosti, za všeobecne známe?

5.    V prípade kladnej odpovede na druhú prejudiciálnu otázku, má sa článok 4 ods. 2 smernice vykladať v tom zmysle, že vzdanie sa uplatnenia súdnych alebo mimosúdnych nárokov zo strany spotrebiteľa týkajúcich sa možnej nedostatočnej transparentnosti podmienky, ktorá nebola dojednaná individuálne, spĺňa požiadavku „jasnej a zrozumiteľnej formulácie“ len v prípade, ak podnikateľ vopred informuje spotrebiteľa o konkrétnych právach, ktorých sa vzdáva, a najmä o výške konkrétnej sumy, ktorú nebude vymáhať?

____________

1     Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).