Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okrazhen sad Vidin (Bulharsko) dne 17. října 2018 – Korporativna targovska banka AD v úpadku v. Elit Petrol AD

(Věc C-647/18)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Okrazhen sad Vidin

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Korporativna targovska banka AD v úpadku

Žalovaná: Elit Petrol AD

Předběžné otázky

i) Musí být hodnota „právního státu“, požívající ochrany na základě článku 2 SEU, vykládána v tom smyslu, že vnitrostátní zákonodárce je při přijímání právních předpisů v členském státě povinen řídit se právními zásadami a kritérii, které charakterizují „právní stát“, které jsou formulovány a uvedeny v judikatuře Soudního dvora Evropské unie a ve sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu a Radě „Nový postup EU pro posílení právního státu“ ze dne 11. března 2014?

ii) Musí být hodnota „právního státu“ zakotvená v článku 2 SEU a jeho základní zásady – zákonnost, právní jistota a nezávislý a účinný soudní přezkum, a to i s ohledem na dodržování základních práv a na rovnost před zákonem – vykládány v tom smyslu, že brání přijetí takového ustanovení vnitrostátního práva, jako je § 5 přechodných a závěrečných ustanovení Zakona za izmenenie i dopalnenie na Zakona za bankovata nesastojatelnost (zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o úpadku bank, dále jen „ZIDZBN“), které nepředvídatelným způsobem nově upravuje společenské vztahy, které souvisejí se zápisy zajištění, zřízených ve prospěch určitého subjektu soukromého práva, ve veřejných registrech? V daném případě ustanovení vnitrostátního práva se zpětnou účinností prohlašuje výmazy zajištění, zřízených ve prospěch KTB AD, která je v úpadku, zapsané ve veřejných registrech, za neplatné a vytváří právní nejistotu, jelikož stanoví, že KTB AD, která je v úpadku, může ze zákona vůči třetím osobám namítat zajištění považovaná za vymazaná, ačkoli závazky, k jejichž zajištění byla zřízena, byly splněny.

iii)    Soud potřebuje výklad ohledně otázky, zda se může bezprostředně opírat o článek 2 SEU a použít jej přímo, pokud zjistí, že způsob, jakým vnitrostátní ustanovení § 5 přechodných a závěrečných ustanovení ZIDZBN se zpětnou účinností nově upravuje právní důsledky zápisů zajištění, zřízených ve prospěch KTB AD, která je v úpadku, je v rozporu s hodnotou „právního státu“ a jeho výše uvedenými základními zásadami?

iv)    Jaká kritéria a podmínky musí vnitrostátní soud použít, když zkoumá, zda hodnota „právního státu“ ve smyslu článku 2 SEU připouští přijetí ustanovení vnitrostátního práva, jako je § 5 přechodných a závěrečných ustanovení ZIDZBN?

v)    Musí být čl. 67 odst. 1 SFEU, podle nějž Unie tvoří prostor svobody, bezpečnosti a práva při respektování základních práv a různých právních systémů a tradic členských států, vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která vytváří nejistotu v soukromém a obchodním styku, nebo předjímá výsledek probíhajících soudních sporů?

i) Soud potřebuje objasnit, zda lze ustanovení čl. 7 odst. 2 písm. h) a článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ЕU) 2015/8481 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení, která je třeba použít, ve spojení s článkem 2 SEU systematicky vykládat s ohledem na základní práva zakotvená v čl. 17 odst. 1, v článku 20 a v čl. 47 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie?

ii)    Pokud je třeba výše uvedená ustanovení unijního práva vykládat s ohledem na práva uvedená v Listině základních práv Evropské unie, je pak uplatňování těchto práv přípustné v insolvenčním řízení vedeném v členském státě a musí být ochrana zakotvená v těchto právech vykládána v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní normě, která nepředvídatelným způsobem a se zpětnou účinností nově upravuje společenské vztahy ve prospěch určitého insolvenčního věřitele, konkrétně uvedeného zákonodárcem?

iii) Brání ustanovení čl. 7 odst. 2 písm. h) a článek 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ЕU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení, jsou-li vykládána s ohledem na práva uvedená v čl. 17 odst. 1, článku 20 a čl. 47 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie, vnitrostátní právní normě, kterou jsou výmazy zajištění zřízených ve prospěch KTB AD zapsané ve veřejných registrech se zpětnou účinností prohlášeny za neplatné a zajištění, která byla ve prospěch KTB AD znovu „obnovena“, jsou prohlášena za ex lege účinná vůči třetím osobám, čímž jsou porušena práva ostatních věřitelů a změněno pořadí uspokojování pohledávek v insolvenčním řízení?

iv) Lze čl. 7 odst. 2 písm. h) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ЕU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení, ve spojení s právy uvedenými v čl. 17 odst. 1, článku 20 a čl. 47 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie vykládat v tom smyslu, že brání tomu, aby byly v insolvenčním řízení podmíněně zjištěny pohledávky věřitele, konkrétně uvedeného zákonodárcem, (KTB AD), jestliže pohledávky tohoto věřitele v době jejich přihlášení již zcela zanikly započtením a jestliže jsou vedeny soudní spory ohledně relativní neúčinnosti těchto započtení, které ještě nebyly ukončeny? Jestliže podmínka, za které věřitel přihlašuje své insolvenční pohledávky, spočívá v tom, že vnitrostátní soud prohlásí započtení, na jejichž základě tyto pohledávky zanikly, za neúčinná, připouští pak právo na spravedlivý proces uvedené v čl. 47 odst. 22 Listiny základních práv Evropské unie vnitrostátní ustanovení, které se zpětnou účinností mění podmínky účinnosti započtení, a tím předjímá výsledek probíhajících soudních sporů týkajících se relativní neúčinnosti započtení, popř. zjištění dané pohledávky v insolvenčním řízení?

v) Soud potřebuje objasnit, zda se s ohledem na práva uvedená v čl. 17 odst. 1, článku 20 a čl. 47 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie může přímo opírat o ustanovení čl. 7 odst. 2 písm. h) a článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ЕU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení a zda je může použít přímo, pokud zjistí, že ustanovení vnitrostátního práva, která jsou základem podmíněného zjištění pohledávky KTB AD nebo vedou ke splnění podmínky, za které je tato pohledávka přihlášena, jsou v rozporu s ustanoveními unijního práva.

Musí být článek 77 směrnice 2014/59/EU2 vykládán v tom smyslu, že brání uplatňování vnitrostátního zákona, který se zpětnou účinností mění podmínky započtení vzájemných pohledávek a závazků s úvěrovou institucí, která se nachází v procesu ozdravení a řešení krize, a tím předjímá výsledek soudních sporů vedených ohledně relativní neúčinnosti započtení provedených vůči této úvěrové instituci?

____________

1 Úř. věst. 2015, L 141, s. 19.

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12. 6. 2014, s. 190).