Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Okrazhen sad Vidin (Bulgaaria) 17. oktoobril 2018 – Korporativna targovska banka AD (maksejõuetu) versus Elit Petrol AD

(kohtuasi C-647/18)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Okrazhen sad Vidin

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Korporativna targovska banka AD, maksejõuetu (edaspidi „KTB“)

Kostja: Elit Petrol AD

Eelotsuse küsimused

1. i)    Kas ELL artiklis 2 sätestatud „õigusriigi“ põhiväärtust tuleb tõlgendada nii, et liikmesriigi seadusandja on liikmesriigi õigusnormide vastuvõtmisel kohustatud järgima „õigusriiki“ iseloomustavaid õiguspõhimõtteid ja -kriteeriume, mis on välja töötatud Euroopa Liidu Kohtu praktikas ja mida on nimetatud Euroopa Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta teatises Euroopa Parlamendile ja nõukogule „ELi uus õigusriigi tugevdamise raamistik“?

ii)    Kas ELL artiklis 2 sätestatud „õigusriigi“ põhiväärtust ja selle aluspõhimõtteid, milleks on õiguspärasus, õiguskindlus, sõltumatu ja tõhus kohtulik kontroll, seda ka seoses põhiõiguste austamise ja võrdsusega seaduse ees, tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus selline liikmesriigi õigusnorm nagu pankade maksejõuetuse seaduse muutmise ja täiendamise seaduse (Zakon za izmenenie i dopalnenie na Zakona za bankovata nesastoyatelnost, edaspidi „ZIDZBN“) ülemineku- ja lõppsätete § 5, mis teeb erakorraliselt muudatusi sotsiaalsetes suhetes, mis on seotud tagatisõiguste kohta kannete tegemisega avalikesse registritesse konkreetse eraõigusliku subjekti kasuks? Konkreetsel juhul tunnistab liikmesriigi õigusnorm tagasiulatuvalt kehtetuks registrisse maksejõuetu KTB kasuks seatud tagatisõiguste kustutamise kanded ja tekitab õiguskindlusetuse, nähes ette, et maksejõuetu KTB võib seaduse alusel tugineda kustutatud tagatisõigustele kolmandate isikute vastu, kuigi kohustused, mille jaoks olid tagatisõigused seatud, on täidetud.

iii)    Kohus palub tõlgendust küsimuses, kas ta võib vahetult tugineda ELL artiklile 2 ja seda vahetult kohaldada, kui ta tuvastab, et viis, kuidas liikmesriigi õigusnorm, nimelt ZIDZBN ülemineku- ja lõppsätete § 5 muudab tagasiulatuvalt maksejõuetu KTB kasuks avalikesse registritesse tagatisõiguste kohta tehtud kannete õiguslikke tagajärgi, rikub „õigusriigi“ põhiväärtust ja selle eespool nimetatud aluspõhimõtteid?

iv)    Milliseid kriteeriume ja tingimusi peab liikmesriigi kohtunik kohaldama kontrollides, kas „õigusriigi“ põhiväärtus ELL artikli 2 tähenduses lubab vastu võtta sellist liikmesriigi õigusnormi nagu ZIDZBN ülemineku- ja lõppsätete § 5?

v)    Kas ELTL artikli 67 lõiget 1, mille kohaselt moodustab liit vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala, kus austatakse põhiõigusi ning liikmesriikide erinevaid õigussüsteeme ja -traditsioone, tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mis loovad tsiviil- ja kaubandussuhetes õiguskindlusetuse või ei võimalda pooleliolevas kohtuasjas ära oodata lahendini jõudmist?

2. i)    Kohus vajab selgitust, kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määruse (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta1 artikli 7 lõike 2 punkti h ja artiklit 8 koosmõjus ELL artikliga 2 saab tõlgendada süstemaatiliselt koosmõjus põhiõiguste harta artikli 17 lõikes 1, artiklis 20 ja artikli 47 teises lõigus sätestatud põhiõigustega.

ii)    Kas juhul, kui nimetatud liidu õigusnorme tuleb tõlgendada koosmõjus põhiõiguste hartas sätestatud õigustega, on neid õigusi lubatud kohaldada liikmesriigi maksejõuetusmenetluses ja kas nendes õigustes sätestatud kaitset tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnorm, mis sotsiaalseid suhteid seadusandja poolt konkreetselt nimetatud võlausaldaja kasuks erakorraliselt ja tagasiulatuvalt muudab?

iii)    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määruse (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta artikli 7 lõike 2 punkt h ja artikkel 8, mida tõlgendatakse koosmõjus põhiõiguste harta artikli 17 lõikes 1, artiklis 20 ja artikli 47 teises lõigus sätestatud õigustega, ei luba kohaldada liikmesriigi õigusnormi, millega tunnistatakse tagasiulatuvalt kehtetuks registritesse KTB tagatisõiguste kustutamise kohta tehtud kanded ning tunnistatakse maksejõuetu KTB „taastuvad“ tagatisõigused ех lege kehtivaks kolmandate isikute ees, millega rikutakse teiste võlausaldajate õigusi ning muudetakse maksejõuetusmenetluses nõuete rahuldamise järjekorda?

iv)    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määruse (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta artikli 7 lõike 2 punkti h koosmõjus põhiõiguste harta artikli 17 lõikes 1, artiklis 20 ja artikli 47 teises lõigus sätestatud õigustega saab tõlgendada nii, et see ei luba maksejõuetusmenetluses seadusandja poolt konkreetselt nimetatud võlausaldaja (KTB) nõudeid tingimuslikult tunnustada, kui selle võlausaldaja nõuded on esitamise ajaks täies ulatuses tasaarvestatud ja algatatud on tasaarvestuse vaidlustamist käsitlevad kohtuasjad, mis ei ole veel lõppenud? Kas juhul, kui võlausaldaja esitab oma nõuded maksejõuetusmenetluses tingimusel, et liikmesriigi kohus tunnistab nõuete tasaarvestused kehtetuks, on põhiõiguste harta artikli 47 teises lõigus sätestatud õigusega õiglasele kohtulikule arutamisele kooskõlas liikmesriigi õigusnorm, mis kehtiva tasaarvestamise tingimusi tagasiulatuvalt muudab ja sellest tulenevalt ei võimalda pooleliolevas kohtuasjas, mille ese on tasaarvestamise vaidlustamine ja/või maksejõuetusmenetluses esitatud nõuete tunnustamine, ära oodata lahendini jõudmist?

v)    Kohus vajab selgitust, kas ta võib vahetult tugineda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määruse (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta artikli 7 lõike 2 punktile h ja artiklile 8 koosmõjus põhiõiguste harta artikli 17 lõikega 1, artikliga 20 ja artikli 47 teise lõiguga, kui ta tuvastab, et liikmesriigi õigusnormid, mis on KTB nõude tingimusliku tunnustamise aluseks ja/või toovad kaasa tingimuse nõude esitamiseks, on vastuolus liidu õigusnormidega.

3.    Kas direktiivi 2014/59/EL2 artiklit 77 tuleb tõlgendada nii, et see ei luba kohaldada liikmesriigi seadust, mis muudab tagasiulatuvalt tingimusi vastastikuste nõuete ja kohustuste tasaarvestamiseks finantsseisundi taastamise menetluses või kriisilahendusmenetluses oleva krediidiasutusega ja sellest tulenevalt ei võimalda pooleliolevas kohtuasjas, mille ese on krediidiasutusega tehtud tasaarvestamise vaidlustamine, ära oodata lahendini jõudmist?

____________

1 ELT 2015, L 141, lk 19.

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (EMPs kohaldatav tekst) (ELT 2014, L 173, lk 190).