Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Okrazhen sad Vidin (Bulgaria) on esittänyt 17.10.2018 – Korporativna targovska banka AD, selvitystilassa v. Elit Petrol AD

(asia C-647/18)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Okrazhen sad Vidin

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Korporativna targovska banka AD, selvitystilassa

Vastaaja: Elit Petrol AD

Ennakkoratkaisukysymykset

i)    Onko SEU 2 artiklassa turvattua oikeusvaltion arvoa tulkittava siten, että kansallisella lainsäätäjällä on jäsenvaltion lainsäädäntöä antaessaan velvollisuus noudattaa Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä ja Euroopan parlamentille ja neuvostolle 11.3.2014 annetussa Euroopan komission tiedonannossa ”Uusi EU:n toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi” kehitettyjä ja mainittuja oikeusvaltiolle tunnusomaisia oikeudellisia periaatteita ja kriteerejä?

ii)    Onko SEU 2 artiklassa vahvistettua oikeusvaltion arvoa ja sen perusperiaatteita – laillisuusperiaatetta, oikeusvarmuutta, riippumatonta ja tehokasta tuomioistuinvalvontaa myös siltä osin kuin on kyse perusoikeuksien kunnioittamisesta ja yhdenvertaisuudesta lain edessä – tulkittava siten, että ne ovat esteenä pankkien maksukyvyttömyydestä annetun lain muuttamisesta ja täydentämisestä annetun lain (Zakon za izmenenie i dopalnenie na Zakona za bankovata nesastoyatelnost, jäljempänä ZIDZBN) siirtymä- ja loppusäännösten 5 §:n kaltaisen kansallisen säännöksen antamiselle, jossa säädetään poikkeuksellisella ja uudella tavalla niistä sosiaalisista suhteista, jotka liittyvät vakuusoikeuksien kirjaamiseen julkisiin rekistereihin konkreettisen yksityisen hyväksi? Konkreettisesti tässä tapauksessa kansallisessa säännöksessä säädetään taannehtivasti, että maksukyvyttömän KTB AD:n hyväksi rekisteröityjen vakuusoikeuksien rekistereihin kirjatut lakkaamiset ovat mitättömiä, ja säännöksellä luodaan epävarma oikeustila, koska siinä säädetään, että maksukyvytön KTB AD voi vedota suoraan lain nojalla lakanneisiin vakuusoikeuksiin kolmansia vastaan, vaikka sopimusvelvoitteet, joita varten vakuusoikeudet oli rekisteröity, on täytetty.

iii)    Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin pyytää tulkintaa siitä kysymyksestä, voiko se vedota suoraan SEU 2 artiklaan ja soveltaa kyseistä määräystä välittömästi, kun se toteaa, että se, miten kansallisessa ZIDZBN:n siirtymä- ja loppusäännösten 5 §:ssä säädetään taannehtivasti toisin niistä oikeudellisista vaikutuksista, joita vakuusoikeuksien kirjaamisella julkisiin rekistereihin maksukyvyttömän KTB AD:n hyväksi on, loukkaa oikeusvaltiota arvona ja sen edellä mainittuja perusperiaatteita.

iv)    Mitä kriteerejä ja edellytyksiä kansallisen tuomioistuimen on sovellettava, kun se tutkii, onko SEU 2 artiklassa tarkoitettu oikeusvaltion arvo esteenä ZIDZBN:n siirtymä- ja loppusäännösten 5 §:n kaltaisen kansallisen säännöksen antamiselle?

v)    Onko SEUT 67 artiklan 1 kohtaa, jonka mukaan unioni muodostaa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, jolla kunnioitetaan perusoikeuksia sekä jäsenvaltioiden erilaisia oikeusjärjestelmiä ja -perinteitä, tulkittava siten, että kyseinen määräys on esteenä kansallisille säännöksille, jotka aiheuttavat epävarmuutta siviilioikeudellisten toimien ja liiketoimien osalta tai joilla pyritään ennakoivasti vaikuttamaan vireillä olevien oikeudenkäyntien lopputulokseen?

i)    Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin tiedustelee, voidaanko asiassa sovellettavaa maksukyvyttömyysmenettelyistä 20.5.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/8481 7 artiklan 2 kohdan h alakohtaa ja 8 artiklaa, tulkittuna yhdessä SEU 2 artiklan kanssa, tulkita systemaattisesti yhdessä perusoikeuskirjan 17 artiklan 1 kohdan, 20 artiklan ja 47 artiklan 2 kohdan mukaisten perusoikeuksien kanssa.

ii)    Jos edellä mainittuja unionin oikeussääntöjä on tulkittava yhdessä perusoikeuskirjassa taattujen oikeuksien kanssa, voidaanko kyseisiä oikeuksia näin ollen soveltaa maksukyvyttömyysmenettelyssä jäsenvaltiossa ja onko näihin oikeuksiin perustuvaa suojaa tulkittava siten, että se on esteenä kansalliselle oikeussäännölle, jolla säädetään taannehtivasti sosiaalisista suhteista lainsäätäjän konkreettisesti nimeämän maksukyvyttömyysmenettelyn velkojan hyväksi uudella ja poikkeuksellisella tavalla?

iii)    Ovatko maksukyvyttömyysmenettelyistä 20.5.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/848 7 artiklan 2 kohdan h alakohta ja 8 artikla tulkittuna yhdessä perusoikeuskirjan 17 artiklan 1 kohdan, 20 artiklan ja 47 artiklan 2 kohdan mukaisten oikeuksien kanssa esteenä sellaisen kansallisen oikeussäännön soveltamiselle, jolla julistetaan taannehtivasti mitättömiksi KTB AD:n vakuusoikeuksien rekistereihin kirjatut lakkaamiset ja jolla julistetaan maksukyvyttömän KTB AD:n hyväksi ”henkiin herätetyt” vakuusoikeudet suoraan lain nojalla sitoviksi kolmansiin henkilöihin nähden, millä loukataan muiden velkojien oikeuksia ja muutetaan järjestystä, jonka mukaisesti maksuja suoritetaan maksukyvyttömyysmenettelyssä?

iv)    Voidaanko maksukyvyttömyysmenettelyistä 20.5.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/848 7 artiklan 2 kohdan h alakohtaa, tulkittuna yhdessä perusoikeuskirjan 17 artiklan 1 kohdan, 20 artiklan ja 47 artiklan 2 kohdan mukaisten oikeuksien kanssa, tulkita siten, että se on esteenä lainsäätäjän konkreettisesti nimeämän velkojan (KTB AD) saatavien ehdolliselle hyväksymiselle maksukyvyttömyysmenettelyssä, kun saatavien valvontahetkellä kyseisen velkojan saatavat olivat kokonaan lakanneet kuittauksen nojalla ja kun on vireillä oikeudenkäyntejä, joissa kyseinen kuittaus on riitautettu ja jotka eivät vielä ole päättyneet? Kun velkoja on valvonut saatavansa maksukyvyttömyysmenettelyssä sillä ehdolla, että kansallinen tuomioistuin toteaa kuittaukset, joiden nojalla saatavat ovat lakanneet, pätemättömiksi, onko perusoikeuskirjan 47 artiklan 2 kohdassa taatun oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kanssa ristiriidassa sellainen kansallinen oikeussääntö, jolla taannehtivasti muutetaan pätevän kuittauksen edellytyksiä ja jolla siten pyritään ennakoivasti vaikuttamaan vireillä olevien kuittausta koskevien riita-asioiden lopputulokseen tai saatavan hyväksymiseen vireillä olevassa maksukyvyttömyysmenettelyssä?

v)    Ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin tiedustelee, voiko se vedota suoraan maksukyvyttömyysmenettelyistä 20.5.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/848 7 artiklan 2 kohdan h alakohdassa ja 8 artiklassa säädettyyn tulkittuna yhdessä perusoikeuskirjan 17 artiklan 1 kohdan, 20 artiklan ja 47 artiklan 2 kohdan kanssa ja voiko se soveltaa näitä säännöksiä ja määräyksiä välittömästi, kun se toteaa, että kansalliset säännökset, joihin KTB AD:n saatavan ehdollinen huomioon ottaminen perustuu ja/tai jotka johtavat siihen, että saatavan huomioon ottamista koskeva ehto täyttyy, ovat ristiriidassa unionin oikeussääntöjen kanssa.

Onko direktiivin 2014/59/EU2 77 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä sellaisen kansallisen lain soveltamiselle, jolla muutetaan taannehtivasti edellytyksiä, joilla molemminpuolisia sopimusvelvoitteita ja velkoja voidaan kuitata elvytys- ja kriisinratkaisuprosessissa olevaan luottolaitokseen nähden ja jolla siten pyritään vaikuttamaan ennakoivasti sellaisten vireillä olevien riita-asioiden lopputuloksiin, joissa on riitautettu luottolaitoksen saatavien kuittaukset?

____________

1 EUVL 2015, L 141, s. 19.

2 Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 15.5.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/ЕU (EUVL 2014, L 173, s. 190).