Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Okrazhen sad Vidin (Bolgarija) 17. oktobra 2018 – Korporativna targovska banka AD v stečaju/Elit Petrol AD

(Zadeva C-647/18)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Okrazhen sad Vidin

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Korporativna targovska banka AD v stečaju

Tožena stranka: Elit Petrol AD

Vprašanja za predhodno odločanje

1. i)    Ali je treba vrednoto „pravne države“, ki je varovana s členom 2 PEU, razlagati tako, da je nacionalni zakonodajalec pri sprejemanju predpisov v državi članici zavezan k ravnanju po pravnih načelih in merilih, razvitih in navedenih v sodni praksi Sodišča Evropske unije in v sporočilu Evropske komisije Evropskemu parlamentu in Svetu „Novi okvir EU za krepitev načela pravne države“ z dne 11. marca 2014, ki označujejo „pravno državo“?

ii)    Ali je treba vrednoto „pravne države“, določeno v členu 2 PEU, in načela, na katerih temelji, – zakonitost, pravno varnost, neodvisen in učinkovit sodni nadzor, tudi glede spoštovanja temeljnih pravic in enakosti pred zakonom – razlagati tako, da nasprotujejo sprejetju nacionalne določbe, kakršen je odstavek 5 prehodnih in končnih določb Zakon za izmenenie i dopalnenie na Zakona za bankovata nesastoyatelnost (zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o insolventnosti bank, v nadaljevanju: ZIDZBN), ki izredno na novo ureja družbene odnose, ki so povezani z vpisom pravic iz naslova jamstva v korist konkretnega subjekta zasebnega prava v javne registre? V konkretnem primeru nacionalna določba v registre vpisane izbrise pravic iz naslova jamstva, ki so bile ustanovljene v korist insolventne KTB AD, z retroaktivnim učinkom razglaša za nične in ustvarja pravno negotovost, ker določa, da lahko insolventna KTB AD pravice iz naslova jamstva, ki so se štele za izbrisane, po zakonu uveljavlja nasproti tretjim osebam, čeprav so bile obveznosti, za katere so bile pravice iz naslova jamstva ustanovljene, izpolnjene.

iii)    Sodišče potrebuje razlago vprašanja, ali se sme na člen 2 PEU neposredno opreti in ga uporabiti, če ugotovi, da je način, kako nacionalna določba iz odstavka 5 prehodnih in končnih določb ZIDZBN pravne posledice vpisov pravic iz naslova jamstva v javne registre v korist insolventne KTB AD retroaktivno spreminja, v nasprotju z vrednoto „pravne države“ in njenimi zgoraj navedenimi temeljnimi načeli?

iv)    Katera merila in pogoje mora nacionalno sodišče uporabiti pri preverjanju, ali vrednota „pravne države“ v smislu člena 2 PEU dopušča sprejetje nacionalne določbe, kakršna je določba iz odstavka 5 prehodnih in končnih določb ZIDZBN?

v)    Ali je treba člen 67(1) PDEU, po katerem Unija vzpostavi območje svobode, varnosti in pravice ob spoštovanju temeljnih pravic in različnih pravnih sistemov in izročil držav članic, razlagati tako, da nasprotuje nacionalnim določbam, ki v civilnih in gospodarskih odnosih ustvarjajo negotovost ali predvidevajo izid sporov, ki še potekajo?

2. i)    Sodišče potrebuje napotek, ali se lahko ustrezne določbe členov 7(2)(h) in 8 Uredbe (EU) 2015/8481 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o postopkih v primeru insolventnosti v povezavi s členom 2 PEU sistematično razlagajo v povezavi s temeljnimi pravicami v skladu s členi 17(1), 20 in 47(2) Listine.

ii)    Če je treba navedene določbe prava Unije razlagati v povezavi s pravicami iz Listine, ali je uporaba teh pravic v postopkih zaradi insolventnosti v državi članici dopustna in ali je treba varstvo, ki ga zagotavljajo te pravice, razlagati tako, da nasprotuje nacionalnemu predpisu, ki družbene odnose izredno in retroaktivno spreminja v korist upnika v primeru insolventnosti, ki ga zakonodajalec posebej poimenuje?

iii)    Ali člena 7(2)(h) in 8 Uredbe (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o postopkih v primeru insolventnosti pri razlagi v povezavi s pravicami iz členov 17(1), 20 in 47(2) Listine nasprotujeta uporabi nacionalnega predpisa, s katerim se v registre vpisani izbrisi pravic iz naslova jamstva KTB AD retroaktivno razglašajo za nične in se v korist insolventne KTB AD „ponovno oživele“ pravice iz naslova jamstva retroaktivno razglašajo za ex lege učinkovite proti tretjim osebam, s čimer se kršijo pravice drugih upnikov in se spremeni vrstni red poplačila v postopku v primeru insolventnosti?

iv)    Ali se lahko člen 7(2)(h) Uredbe (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o postopkih v primeru insolventnosti v povezavi s pravicami iz členov 17(1), 20 in 47(2) Listine razlaga tako, da nasprotuje ugotovitvi pogojnih terjatev upnika v postopku zaradi insolventnosti, ki ga zakonodajalec posebej poimenuje (KTB AD), če so terjatve tega upnika ob prijavi zaradi pobota že v celoti ugasnile in spori o izpodbijanju pobota še potekajo? Če je pogoj, pod katerim upnik prijavi svoje terjatve v primeru insolventnosti, to, da nacionalno sodišče pobote, zaradi katerih so terjatve ugasnile, razglasi za neveljavne, ali pravica do pravičnega postopka v skladu s členom 47(2) Listine dopušča nacionalen predpis, ki retroaktivno spreminja pogoje za veljaven pobot in s tem predvideva izid sporov o izpodbijanju pobota oziroma o ugotavljanju terjatve v postopku zaradi insolventnosti, ki še potekajo?

v)    Sodišče potrebuje napotek, ali se sme neposredno opreti na določbe členov 7(2)(h) in 8 Uredbe (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o postopkih v primeru insolventnosti v povezavi s členi 17(1), 20 in 47(2) Listine in jih neposredno uporabljati, če ugotovi, da so nacionalni predpisi, na katerih temelji pogojna ugotovitev terjatve KTB AD in/ali katerih posledica je izpolnitev pogoja, pod katerim je terjatev prijavljena, v nasprotju z določbami prava Unije.

3.    Ali je treba člen 77 Direktive 2014/59/EU2 razlagati tako, da nasprotuje uporabi nacionalnega zakona, ki retroaktivno spreminja pogoje za pobot vzajemnih terjatev in obveznosti do kreditne institucije, ki je v postopku sanacije ali reševanja, in s tem predvideva izid sporov o izpodbijanju pobotov, izvršenih do kreditne institucije, ki še potekajo?

____________

1     UL L 141, str. 19.

2     Direktiva 2014/59/ЕU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, str. 190).