Language of document :

Преюдициално запитване от Handelsgericht Wien (Австрия), постъпило на 7 септември 2018 г. — Austrian Airlines AG/MG, NF

(Дело C-566/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Handelsgericht Wien

Страни в главното производство

Жалбоподател: Austrian Airlines AG

Ответници: MG, NF

Преюдициални въпроси

Трябва ли членове 5 и 7 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г.1 да се тълкуват в смисъл, че пътниците на авиокомпании могат да имат право на повече от едно обезщетение по този регламент въз основа на една и съща резервация, когато полетът, към който опериращият въздушен превозвач ги е прехвърлил, е отменен или е закъснял с повече от три часа, в резултат на което обезщетението по член 7 от същия регламент не би било фиксирано, а би зависело от броя на отменените полети или от значимостта на отмените и съответното закъснение?

При утвърдителен отговор на първия въпрос: как би могло да се съвмести това с принципа, установен в решение на Съда от 19 ноември 2009 г., Sturgeon и др. (C-402/07 и C-432/07)2 , че член 5 от споменатия регламент трябва да се тълкува в смисъл, че пътниците на закъснели полети следва да се приравнят на пътници на отменени полети за целите на прилагането на правилата за обезщетяване, след като в решение от 23 октомври 2012 г., Nelson и др. (C-581/10 и C-629/10)3 , Съдът приема, че продължителността на закъснението над трите часа не се взема предвид при изчисляването на фиксираното обезщетение?

____________

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218).

2 ECLI:EU:C:2009:716.

3 ECLI:EU:C:2012:657.