Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Handelsgericht Wien (Rakousko) dne 7. září 2018 – Austrian Airlines AG v. MG, NF

(Věc C-566/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Handelsgericht Wien

Účastníci původního řízení

Žalovaná: Austrian Airlines AG

Žalobci: MG, NF

Předběžné otázky

Musí být články 5 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 20041 vykládány v tom smyslu, že cestující mají podle tohoto nařízení nárok na více než jednu náhradu za tutéž rezervaci, pokud byl let, na který provozující letecky dopravce cestujícího přerezervoval, zrušen nebo zpožděn o více než tři hodiny, takže náhrada podle článku 7 tohoto nařízení není paušální, ale závisí na tom, kolikrát byla rezervace zrušena, nebo na rozsahu, v jakém byla zrušena, a tedy na zpoždění?

V případě kladné odpovědi na první otázku: Jakým způsobem ji lze sladit se zásadou zakotvenou v rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze de 19. listopadu 2009, Sturgeon a další (spojené věci C-402/07 a C-432/07)2 , podle níž musí být článek 5 uvedeného nařízení vykládán v tom smyslu, že pro účely náhrady se na cestující zpožděných letů pohlíží jako na cestující zrušených letů, když Soudní dvůr Evropské unie rozhodl v rozsudku ze dne 23. října 2012, Nelson a další (spojené věci C-581/10 a C-629/10) 3 , že při výpočtu paušální náhrady se délka zpoždění nad tři hodiny nezohledňuje?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. 2004, L 46, s. 1).

2     ECLI :EU :C :2009 :716.

3     ECLI :EU :C :2012 :657.