Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Handelsgericht Wien (Østrig) den 7. september 2018 – Austrian Airlines AG mod MG og NF

(Sag C-566/18)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Handelsgericht Wien

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Austrian Airlines AG

Sagsøgte: MG og NF

Præjudicielle spørgsmål

1)    Skal artikel 5 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 1 fortolkes således, at passagerer kan have ret til kompensation efter forordningen flere gange på grundlag af samme reservation, når den flyvning, som det transporterende selskab har ombooket passageren til, aflyses eller forsinkes i mere end 3 timer, således at kompensationen efter forordningens artikel 7 ikke er fast, men afhænger af antallet af aflysninger eller af aflysningernes og dermed forsinkelsens omfang?

2)    Såfremt spørgsmål 1) besvares bekræftende: Hvorledes forenes dette med princippet, der er fastslået ved EU-Domstolens dom Sturgeon m.fl. af 19. november 2009 (forenede sager C-402/07 og C-432/07) 2 om, at artikel 5 i forordningen skal fortolkes således, at passagerer på forsinkede flyafgange kan sidestilles med passagerer på aflyste flyafgange i forhold til reglerne om kompensation, når det om kompensationsretten er konstateret ved EU-Domstolens dom Nelson m.fl. af 23. oktober 2012 (forenede sager C-581/10 og C-629/10) 3 , at varigheden af forsinkelsen ud over 3 timer ikke tages i betragtning ved beregningen af den faste kompensation?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).

2     ECLI:EU:C:2009:716

3     ECLI:EU:C:2012:657