Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Handelsgericht Wien (Austria) 7. septembril 2018 – Austrian Airlines AG versus MG, NF

(kohtuasi C-566/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Handelsgericht Wien

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Austrian Airlines AG

Vastustajad apellatsioonimenetluses: MG, NF

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/20041 artikleid 5 ja 7 tuleb tõlgendada nii, et lennureisijatel on määruse alusel seoses sama broneeringuga õigus hüvitisele rohkem kui üks kord, kui lend, millele lendu teostav lennuettevõtja on reisijad ümber broneerinud, tühistatakse või hilineb see üle kolme tunni, millest järeldub, et määruse artiklis 7 sätestatud hüvitis ei ole kindlasummaline, vaid sõltub tühistamiste arvust või ulatusest ja sellega seotud hilinemisest?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kuidas on see kooskõlla viidav Euroopa Kohtu 19. novembri 2009. aasta otsuses Sturgeon jt (C-402/07 ja C-432/07)2 ette nähtud põhimõttega, mille kohaselt tuleb määruse artiklit 5 tõlgendada nii, et hüvitise saamise kontekstis tuleb hilinenud lendude reisijad võrdsustada tühistatud lendude reisijatega, kui Euroopa Kohus on oma 23. oktoobri 2012. aasta otsuses Nelson jt (C-581/10 ja C-629/10)3 leidnud, et kolme tundi ületavat hilinemist ei võeta kindlasummalise hüvitise arvutamisel arvesse?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT L 46, 17.2.2004, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).

2     EU:C:2009:716

3     EU:C:2012:657