Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Handelsgericht Wien (Itävalta) on esittänyt 7.9.2018 – Austrian Airlines AG v. MG ja NF

(asia C-566/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Handelsgericht Wien

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Austrian Airlines AG

Vastapuolet: MG ja NF

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/20041 5 ja 7 artiklaa tulkittava siten, että lentomatkustajilla voi asetuksen nojalla olla oikeus saada korvausta useita kertoja saman lentovarauksen osalta, jos lento, jolle kuljettava lentoyhtiö on uudelleenreitittänyt matkustajat, peruutetaan tai se viivästyy enemmän kuin kolme tuntia, jolloin 7 artiklan mukainen korvaus ei ole kiinteä vaan määräytyy peruutusten määrän tai peruutusten ja niistä aiheutuvien viivästysten laajuuden mukaan?

Jos ensimmäiseen kysymykseen annetaan myöntävä vastaus: Miten tämä on sovitettavissa yhteen sen yhteisöjen tuomioistuimen 19.11.2009 antamassaan tuomiossa Sturgeon ym. (C-402/07 ja C-432/07)2 vahvistaman periaatteen kanssa, jonka mukaan asetuksen 5 artiklaa on tulkittava siten, että viivästyneiden lentojen matkustajat voidaan korvauksia koskevien sääntöjen suhteen rinnastaa peruutettujen lentojen matkustajiin, kun unionin tuomioistuin on todennut 23.10.2012 antamassaan tuomiossa Nelson ym. (C-581/10 ja C-629/10)3 korvausta koskevan oikeuden osalta, ettei viivästymisen kestoa kolme tuntia ylittävältä osalta oteta huomioon kiinteän korvauksen laskemisessa?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.20045 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).

2 EU:C:2009:716

3 EU:C:2012:657