Language of document :

A Handelsgericht Wien (Ausztria) által 2018. szeptember 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Austrian Airlines AG kontra MG, NF

(C-566/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Handelsgericht Wien

Az alapeljárás felei

Alperes és fellebbező: Austrian Airlines AG

Felperesek és ellenérdekű felek: MG, NF

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 5. és 7. cikkét akként kell-e értelmezni, hogy a légi járatok utasai a rendelet értelmében ugyanazon foglalás alapján egynél több alkalommal is jogosultak lehetnek kártalanításra, ha törlik azt a járatot, amelyre a légifuvarozó az utasokat átfoglalta, vagy a járat több mint három órát késik, ami azt eredményezi, hogy a rendelet 7. cikke szerinti kártalanítás nem átalányjellegű, hanem függ a járattörlések számától, vagy a járattörlés és következésképpen a késedelem terjedelmétől?

Amennyiben az első kérdésre igenlő válasz adandó, ez hogyan egyeztethető össze a Bíróság 2009. november 19-i Sturgeon és társai ítéletében (C-402/07 és C-432/07)2 lefektetett elvvel, amely szerint a rendelet 5. cikkét akként kell értelmezni, hogy a késéssel érintett járatok utasait a törölt járatok utasaihoz hasonlóknak lehet tekinteni a kártalanítás szabályai szempontjából, ha a Bíróság 2012. október 23-i Nelson és társai ítéletében (C-581/10 és C-629/10)3 kimondta, hogy a késedelem három órát meghaladó időtartama nem kerül figyelembevételre az átalánykártalanítás kiszámítása során?

____________

1 A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.)

2 ECLI:EU:C:2009:716

3 ECLI:EU:C:2012:657