Language of document :

2018 m. rugsėjo 7 d. Handelsgericht Wien (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Austrian Airlines AG / MG, NF

(Byla C-566/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Handelsgericht Wien

Šalys pagrindinėje byloje

Atsakovė ir apeliantė: Austrian Airlines AG

Ieškovai ir kita apeliacinio proceso šalis: MG, NF

Prejudiciniai klausimai

Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/20041 5 ir 7 straipsnius reikia aiškinti taip, kad pagal reglamentą oro linijų keleiviai gali turėti teisę į daugiau nei vieną kompensaciją remiantis ta pačia rezervacija, kai skrydis, į kurį keleivius perregistravo skrydį vykdantis oro vežėjas, atšaukiamas arba vėluoja daugiau kaip tris valandas, todėl reglamento 7 straipsnyje nurodyta kompensacija nėra nustatyto dydžio, bet priklauso nuo atšaukimų skaičiaus arba atšaukimo apimties ir atitinkamai vėlavimo?

Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, kaip tai reikėtų suderinti su 2009 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo sprendime Sturgeon ir kt. (sujungtos bylos C-402/07 ir C-432/07)2 išdėstytu principu, jog reglamento 5 straipsnis aiškintinas taip, kad pagal kompensacijos taikymo taisykles atidėtų skrydžių keleiviai turi būti prilyginami atšauktų skrydžių keleiviams, turint omenyje, kad Teisingumo Teismas 2012 m. spalio 23 d. Sprendime Nelson ir kt. (sujungtos bylos C-581/10 ir C-629/10)3 nurodė, jog apskaičiuojant nustatyto dydžio kompensaciją neatsižvelgiama į ilgesnį nei trijų valandų vėlavimą?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).

2 ECLI:EU:C:2009:716.

3 ECLI:EU:C:2012:657.