Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien (Rakúsko) 7. septembra 2018 – Austrian Airlines AG/MG, NF

(vec C-566/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Handelsgericht Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Austrian Airlines AG

Odporcovia: MG, NF

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa články 5 a 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 20041 vykladať v tom zmysle, že cestujúci majú viackrát právo na náhradu v zmysle nariadenia na základe tej istej rezervácie, pokiaľ je let, na ktorý prevádzkujúci letecký dopravca zmenil cestujúcim rezerváciu, zrušený alebo mešká viac ako tri hodiny, v dôsledku čoho náhrada podľa článku 7 nariadenia nie je paušálna, ale závisí od počtu zrušení alebo od rozsahu zrušenia a s tým spojeného meškania?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Akým spôsobom to možno zosúladiť so zásadou stanovenou v rozsudku Súdneho dvora EÚ z 19. novembra 2009, Sturgeon a i. (spojené veci C-402/07 a C-432/07)2 , podľa ktorej sa má článok 5 nariadenia vykladať v tom zmysle, že pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa náhrad, s cestujúcimi, ktorých lety meškajú, treba zaobchádzať ako s cestujúcimi, ktorých lety boli zrušené, keď Súdny dvor EÚ vo svojom rozsudku z 23. októbra 2012, Nelson a i. (spojené veci C-581/10 a C-629/10)3 konštatoval, že čas meškania nad tri hodiny sa nezohľadňuje pri výpočte paušálnej náhrady?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.

2 ECLI:EU:C:2009:716.

3 ECLI:EU:C:2012:657.