Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Handelsgericht Wien (Avstrija) 7. septembra 2018 – Austrian Airlines AG/MG, NF

(Zadeva C-566/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Handelsgericht Wien

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožena stranka in pritožnica: Austrian Airlines AG

Tožeči stranki in nasprotni stranki v pritožbenem postopku: MG, NF

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člena 5 in 7 Uredbe (ES) št. 261/2004 (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 20041 razlagati tako, da pomenita, da so letalski potniki upravičeni do odškodnine v skladu z Uredbo več kot enkrat na podlagi iste rezervacije, kadar je dejanski letalski prevoznik potnike preusmeril na let, ki je bil odpovedan ali imel več kot tri ure zamude, kar posledično pomeni, da odškodnina iz člena 7 Uredbe ni pavšalna, temveč odvisna od števila odpovedi ali obsega odpovedi in potemtakem zamude?

Če je odgovor na zgoraj navedeno vprašanje pritrdilen, kako je to mogoče uskladiti z načelom iz sodbe Sodišča EU z dne 19. novembra 2009 v zadevi Sturgeon in drugi (združeni zadevi C-402/07 in C-432/07)2 , v skladu s katerim je treba člen 5 Uredbe razlagati tako, da pomeni, da je treba potnike, katerih leti imajo zamudo, izenačiti s potniki, katerih leti so odpovedani, v skladu s pravili o odškodnini, če je Sodišče EU v sodbi z dne 23. oktobra 2012 v zadevi Nelson in drugi (združeni zadevi C-581/10 in C-629/10)3 , razsodilo, da zamude, ki presega tri ure, ni mogoče upoštevati pri izračunu pavšalne odškodnine?

____________

1 Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).

2 ECLI:EU:C:2009:716

3 ECLI:EU:C:2012:657