Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Handelsgericht Wien (Österrike) den 7 september 2018 – Austrian Airlines AG mot MG, NF

(Mål C-566/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Handelsgericht Wien

Parter i det nationella målet

Klagande: Austrian Airlines AG

Motparter: MG, NF

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

Ska artiklarna 5 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 (1) av den 11 februari 20041 tolkas så att passagerare kan ha rätt till kompensation enligt förordningen flera gånger för samma reservation när den flygning som flygbolaget har ombokat passageraren till ställs in eller blir mer än 3 timmar försenad med följd att kompensationen enligt artikel 7 i förordningen inte är schablonmässig utan beror på antalet inställda flygningar eller på antalet inställda flygningar och därmed förseningens omfattning?

För det fall att den första frågan besvaras jakande: hur förenas detta synsätt med principen – vilken fastslogs i domstolens dom av den 19 november 2009 (förenade målen C-402/07 och C-432/07)2 – att artikel 5 i förordningen ska tolkas så att passagerare på försenade flygningar kan jämställas med passagerare på inställda flygningar vid tillämpningen av reglerna om kompensation, när det beträffande rätten till kompensation konstaterades i domstolens dom av den 23 oktober 2012 (förenade målen C-581/10 och C-629/10)3 att den del av den faktiska förseningen som överstiger 3 timmar inte ska beaktas vid beräkningen av den schablonmässiga kompensationen?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).

2 ECLI :EU:C:2009:716

3 ECLI :EU:C:2012:657