Language of document :

Жалба, подадена на 10 септември 2018 г. от HF срещу решението, постановено от Общия съд (първи разширен състав) на 29 юни 2018 г. по дело T-218/17, HF/Парламент

(Дело C-570/18 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: HF (представител: A. Tymen, avocate)

Друга страна в производството: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Общия съд от 29 юни 2018 г. по дело T-218/17,

Вследствие на което

да се уважат исканията на жалбоподателя, направени пред първата инстанция и в резултат на това

да се отмени решението на Европейския парламент от 30 юни 2016 г., с което е отхвърлено неговото искане за съдействие,

да се осъди ответника да заплати обезщетение за претърпени неимуществени вреди, оценени по справедливост на 90 000 EUR,

да се осъди ответника да заплати всички съдебни разноски пред двете инстанции.

Основания и основни доводи

Нарушение на правото на изслушване – нарушение на член 41, параграф 1, буква a) от Хартата,

Нарушение на член 41, параграф 1 от Хартата – изопачаване на доводите на жалбоподателя – нарушение на задължението за мотивиране от страна на първата съдебна инстанция,

Нарушение на член 31, параграф 1 от Хартата – нарушение на член 12а, параграфи 1 и 3, и член 24 от Правилника за длъжностните лица.

Освен това жалбоподателят оспорва решението на първоинстанционния съд да отхвърли неговото искане за обезщетение с мотива, че обжалваното решение не е отменено.

____________