Language of document :

HF 10. septembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 29. juuni 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-218/17: HF versus parlament

(kohtuasi C-570/18 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: HF (esindaja: avocate A. Tymen)

Teine menetlusosaline: Euroopa Parlament

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 29. juuni 2018. aasta otsus kohtuasjas T-218/17;

Seetõttu:

rahuldada apellandi nõuded esimeses kohtuastmes ning järelikult

tühistada Euroopa Parlamendi 30. juuni 2016. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata tema abitaotlus,

mõista vastustajalt mittevaralise kahju eest välja ex aequo et bono hinnatud summa 90 000 eurot,

mõista mõlema kohtuastme kõik kohtukulud välja vastustajalt.

Väited ja peamised argumendid

Õiguse olla ära kuulatud rikkumine – Harta artikli 41 lõike 1 punkti a rikkumine;

Harta artikli 41 lõike 1 rikkumine – Apellandi argumentide moonutamine – Esimese astme kohtu poolt põhjendamiskohustuse rikkumine;

Harta artikli 31 lõike 1 rikkumine – Personalieeskirjade artikli 12a lõigete 1 ja 3 ning artikli 24 rikkumine.

Peale selle vaidlustab apellant esimese astme kohtu otsuse jätta rahuldamata tema kahju hüvitamise nõue seetõttu, et puudub vaidlustatud otsus.

____________