Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 10. septembrī HF iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta paplašinātā sastāvā) 2018. gada 29. jūnija spriedumu lietā T-218/17 HF/Parlaments

(Lieta C-570/18 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: HF (pārstāve: A. Tymen, advokāte)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Atcelt Vispārējās tiesas 2018. gada 29. jūnija spriedumu lietā T-218/17,

līdz ar to:

apmierināt prasītājas prasījumus pirmajā instance un tādēļ,

atcelt Eiropas Parlamenta 2016. gada 30. jūnija lēmumu, ar kuru ir noraidīts viņas lūgums sniegt palīdzību,

piespriest atbildētājam atlīdzināt nodarīto morālo kaitējumu, kas ex aequo et bono ir novērtēts 90 000 EUR apmērā,

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus abās instancēs.

Pamati un galvenie argumenti

Tiesību tikt uzklausītam pārkāpums – Hartas 41. panta 1. punkta a) apakšpunkta pārkāpums;

Hartas 41. panta 1. punkta pārkāpums – Prasītājas argumentu sagrozīšana – Pirmās instances tiesas pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums;

Hartas 31. panta 1. punkta pārkāpums – Civildienesta noteikumu 12.a panta 1. un 3. punkta un 24. panta pārkāpums.

Turklāt prasītāja apstrīd pirmās instances tiesas lēmumu, ar kuru ir noraidīta viņas prasība par zaudējumu atlīdzību tādēļ, ka neesot atcelts apstrīdētais lēmums.

____________