Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 29 czerwca 2018 r. w sprawie T-218/17, HF / Parlament, wniesione w dniu 10 września 2018 r. przez HF

(Sprawa C-570/18 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: HF (przedstawiciel: adwokat A. Tymen)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie wyroku Sądu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie T-218/17;

w konsekwencji:

uwzględnienie żądań przedstawionych przez stronę skarżącą w pierwszej instancji, a w związku z tym,

stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. oddalającej wniosek o udzielenie wsparcia;

zasądzenie od pozwanego zadośćuczynienia za krzywdę, oszacowaną ex aequo et bono na kwotę 90 000 EUR;

obciążenie pozwanego wszystkimi kosztami postępowania w obu instancjach.

Zarzuty i główne argumenty

Naruszenie prawa do bycia wysłuchanym – Naruszenie art. 41 ust. 1 lit. a) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;

Naruszenie art. 41 ust. 1 karty – Przeinaczenie argumentów strony skarżącej – Naruszenie obowiązku uzasadnienia przez pierwszy sąd;

Naruszenie art. 31 ust. 1 karty – Naruszenie art. 12a ust. 1 i 3 oraz art. 24 regulaminu pracowniczego.

Ponadto, strona skarżąca kwestionuje oddalenie przez pierwszy sąd wniosku odszkodowawczego z powodu braku stwierdzenia nieważności podważonej decyzji.

____________