Language of document :

Odvolanie podané 10. septembra 2018: HF proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá rozšírená komora) z 29. júna 2018 vo veci T-218/17, HF/Parlament

(vec C-570/18 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: HF (v zastúpení: A. Tymen, advokátka)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Návrhy odvolateľky

Zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 29. júna 2018 vo veci T-218/17,

A následne:

prijať žalobné návrhy odvolateľky predložené na prvom stupni, a teda

zrušiť rozhodnutie Európskeho parlamentu z 30. júna 2016 zamietajúce jej žiadosť o pomoc,

uložiť žalovanému zaplatiť náhradu škody, stanovenú ex aequo et bono na 90 000 eur, ako náhradu nemajetkovej ujmy odvolateľky,

uložiť žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania na oboch stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

porušenie práva byť vypočutý – porušenie článku 41 ods. 1 písm. a) Charty,

porušenie článku 41 ods. 1 Charty – skreslenie tvrdení odvolateľky – porušenie povinnosti odôvodnenia Všeobecným súdom,

porušenie článku 31 ods. 1 Charty – porušenie článkov 12a ods. 1 a 3 a článku 24 Štatútu.

Odvolateľka okrem toho spochybňuje rozhodnutie Všeobecného súdu zamietnuť jej žiadosť o náhradu škody z dôvodu, že napadnuté rozhodnutie nebolo zrušené.

____________