Language of document :

Överklagande ingett den 10 september 2018 av HF av den dom som tribunalen (första avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 29 juni 2018 i mål T-218/17, HF mot parlamentet

(Mål C-570/18 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: HF (ombud: A. Tymen, avocate)

Övrig part i målet: Europaparlamentet

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

Upphäva tribunalens dom av den 29 juni 2018 i mål T-218/17.

Således:

Bifalla klagandens yrkanden i första instans och därmed:

ogiltigförklara Europaparlamentets beslut av den 30 juni 2016 att avslå ansökan om bistånd,

förplikta Europaparlamentet att ersätta klagandens icke-ekonomiska förlust, vilken enligt rätt och billighet kan uppskattas till 90 000 euro, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna i båda instanser.

Grunder och huvudargument

Åsidosättande av rätten att bli hörd– Åsidosättande av artikel 41.1 a i stadgan

Åsidosättande av artikel 41.1 i stadgan – Felaktig återgivning av klagandens argument – Åsidosättande av tribunalens motiveringsskyldighet.

Åsidosättande av artikel 31.1 i stadgan – Åsidosättande av artikel 12a.1 och 3 och artikel 24 i tjänsteföreskrifterna..

Klaganden har vidare ifrågasatt tribunalens avgörande att förkasta ersättningsanspråket med motiveringen att det angripna beslutet inte ogiltigförklarats.

____________