Language of document :

Преюдициално запитване от Cour d'appel de Mons (Белгия), постъпило на 12 октомври 2018 г. — Wagram Invest SA/État belge

(Дело C-640/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel de Mons

Страни в главното производство

Въззивник: Wagram Invest SA

Ответник: État belge

Преюдициални въпроси

Допуска ли понятието „вярна и точна представа“ в член 2, параграф 3 от Четвърта директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 година относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества1 — предвид закрепените в член 32 от тази директива принципи за оценяване — при закупуването на финансов актив от страна на акционерно дружество да се записва като разход във финансово-резултатната сметка дисконт, свързан с безлихвено задължение със срок над една година, и да се записва придобивната цена на актива в балансовите активи след приспадане на посочения дисконт?

Трябва ли изразът „в изключителни случаи“, който обуславя прилагането на член 2, параграф 5 от Директивата от 25 юли 1978 г. на Съвета, приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора [за ЕИО, понастоящем член 50, параграф 2, буква ж) ДФЕС,] относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества и който допуска да не се приложи (друга) разпоредба на посочената директива, да се тълкува в смисъл, че въпросната разпоредба може да се прилага само ако се установи, че спазването на принципа на вярната и точна представа не може да бъде осигурено чрез спазване на разпоредбите на тази директива, включително когато наред с това в приложенията е направено допълнително отбелязване в съответствие с член 2, параграф 4 от посочената директива?

Трябва ли член 2, параграф 4 от горепосочената директива да се прилага с предимство, така че възможността по член 2, параграф 5 от тази директива да се остави без приложение нейна разпоредба да е упражнима само ако извършването на допълнително отбелязване не осигурява ефективното прилагане на принципа на вярната и точна представа, закрепен в член 2, параграф 3 от посочената директива, и само в изключителни случаи?

____________

1 Четвърта директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 година относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (ОВ L 222, стр. 11; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 21).