Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Mons (Belgia) on esittänyt 12.10.2018 – Wagram Invest SA v. Belgian valtio

(asia C-640/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d’appel de Mons

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Wagram Invest SA

Vastapuoli: Belgian valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

Kun osakeyhtiö ostaa pysyvää rahoitusomaisuutta, onko yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25.7.1978 annetun neljännen direktiivin 78/660/ETY1 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun oikean ja riittävän kuvan käsitteen perusteella tuloslaskelmaan mahdollista merkitä kuluksi yli vuoden pituiseen, korkoa tuottamattomaan velkaan liittyvä diskonttaus ja taseen vastaaviin omaisuuden hankintahinta, josta on vähennetty kyseinen diskonttaus, kun otetaan huomioon edellä mainitun direktiivin 32 artiklasta ilmenevät arvostamisperiaatteet?

Onko yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä [ETY:n] perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan [josta on tullut SEUT 50 artiklan 2 kohdan g alakohta] nojalla 25.7.1978 annetun neuvoston direktiivin 2 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksenä olevaa ilmaisua ”poikkeustapauksissa”, jonka perusteella kyseisen direktiivin jotakin (toista) säännöstä voidaan olla soveltamatta, tulkittava siten, että tätä säännöstä voidaan soveltaa vain siltä osin kuin todetaan, että oikean ja riittävän kuvan periaatteen noudattamista ei voida varmistaa tämän direktiivin säännöksiä noudattamalla ja tarvittaessa kyseisen direktiivin 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti liitetiedoissa täydennettävillä lisätiedoilla?

Onko edellä mainitun direktiivin 2 artiklan 4 kohtaa sovellettava ensisijaisesti siten, että vain siinä tapauksessa, että lisätietojen perusteella ei voida varmistaa kyseisen direktiivin 2 artiklan 3 kohdassa vahvistetun oikean ja riittävän kuvan periaatteen tehokasta soveltamista, voidaan – ja ainoastaan poikkeustapauksissa – turvautua tämän direktiivin 2 artiklan 5 kohdassa säädettyyn mahdollisuuteen olla soveltamatta jotakin tämän direktiivin säännöstä?

____________

1 Perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25.7.1978 annettu neljäs neuvoston direktiivi 78/660/ETY (EYVL 1978, L 222, s. 11).