Language of document :

2018 m. spalio 12 d. cour d'appel de Mons (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Wagram Invest SA / État belge (Belgijos valstybė)

(Byla C-640/18)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour d'appel de Mons

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Wagram Invest SA

Kita apeliacinio proceso šalis: État belge (Belgijos valstybė)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal tikros ir teisingos padėties sąvoką, numatytą 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtosios direktyvos 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių1 2 straipsnio 3 dalyje, akcinei bendrovei įsigyjant finansinį turtą leidžiama į pelno ir nuostolių ataskaitą įtraukti su ilgesnės nei vienų metų trukmės skola be palūkanų susijusį diskontą ir įrašyti įsigijimo kainą į balanso turto straipsnį atskaičius šį diskontą, atsižvelgiant į minėtos direktyvos 32 straipsnyje įtvirtintus vertinimo principus?

2.    Ar formuluotė „išimtiniais atvejais“, kuri sudaro 1978 m. liepos 25 d. Tarybos Ketvirtosios direktyvos 78/660/EEB, grindžiamos [EEB] sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu [dabar – SESV 50 straipsnio 2 dalies g punktas], dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių 2 straipsnio 5 dalies taikymo sąlygą ir kuri leidžia netaikyti (kitos) šios direktyvos nuostatos, turi būti aiškinama taip, kad ši nuostata gali būti taikoma, tik jeigu konstatuojama, jog šios direktyvos nuostatų paisymas, prireikus prieduose pateikiant papildomos informacijos pagal minėtos direktyvos 2 straipsnio 4 dalį, neleidžia užtikrinti, kad bus laikomasi tikros ir teisingos padėties principo?

3.    Ar būtina teikti prioritetą minėtos direktyvos 2 straipsnio 4 dalies taikymui, kas reiškia, kad šios direktyvos 2 straipsnio 5 dalyje numatyta galimybe netaikyti kurios nors šios direktyvos nuostatos gali būti pasinaudota, tik jeigu pateikta papildoma informacija negalima užtikrinti veiksmingo šios direktyvos 2 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto tikros ir teisingos padėties principo taikymo, ir tik išimtiniais atvejais?

____________

1 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtosios Tarybos direktyvos 78/660/EEB, grindžiamos Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių (OL L 222, p. 11; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 21).